Liquidació del pressupost del 2018

Dimarts, 9 d'abril de 2019 a les 00:00

Tancat l’exercici pressupostari 2018, l’Ajuntament ha obtingut uns resultats positius complint els criteris d’estabilitat pressupostària: capacitat de finançament, regla de la despesa, endeutament -situat al 24,67 % dels recursos ordinaris- i període de pagament de 22,26 dies.

El romanent de tresoreria, la diferència entre el pendent de pagament i el pendent de cobrament més el fons líquid de tresoreria, dona un resultat de 1.441.954,47 euros.

Des de fa anys aquest import positiu no es pot destinar a qualsevol despesa, sinó que resta subjecte a unes determinades finalitats fixades pel Ministeri d’Hisenda i que s’espera que s’ampliïn aquest 2019. A més obliga necessàriament a reduir part dels préstecs que l’Ajuntament té concertats. En el nostre cas, però, només tenim crèdits amb la Diputació de Barcelona que són sense interessos. Això equival, simplement, a un fraccionament de l’import sense cap despesa i en conseqüència amortitzar el capital no suposa cap estalvi per l’Ajuntament. Per aquest motiu l’Ajuntament no utilitza el romanent esperant que les mesures imposades per l’Estat es relaxin. Ara bé, considerant que l’evolució del romanent és ascendent any rere any, és previsible que l’Ajuntament decideixi destinar-lo a inversions que segons el Ministeri són financerament sostenibles, prèvia reducció de part de l’endeutament, considerant que la funció de l’Ajuntament és la de prestar serveis al municipi i no pas d’acumular romanent.

Darrera actualització: 11.04.2019 | 12:53