|
 

Participació ciutadana

Informa't

L'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que: 

1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local. 

2.Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei. 

És en aquest sentit, que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pretén recollir en aquest apartat de Participació Ciutadana els articles que descriuren les eines a l'abast de la ciutadania per participar en la vida local, segons la llei citada, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. A continuació, els articles del Decret del 2003 que parlen de les eines de participació ciutadana:


Títol XIV. Capítol II. Participació ciutadana 

Article 156 Publicitat de les sessions 

156.1 Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, poden ésser secrets el debat i la votació d'aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions de les comissions de govern. 

156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació. 

156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple. 

Article 157 Dret de petició 

157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol•licitant l'adopció d'actes o acords en matèria de llur competència. 

157.2 Les peticions s'han de formalitzar sempre per escrit. 

157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s'han d'ajustar al que disposa la legislació que desplega l'article 29 de la Constitució i, si s'escau, la de procediment administratiu.

Òrgans de participació sectorial

Aquest Ajuntament no disposa d'òrgans de participació sectorial, com consells terrotorials, consells de ciurtat o consells sectorials.

Opina

Coneix els projectes i els programes en curs de l'Ajuntament per si vols dir-hi la teva. A l'apartat "Plans, campanyes i programes" podràs consultar-los. De tots ells, el Pla que engloba totes les actuacions del mandat és el "Pla d'Actuació Municipal" (PAM), del qual pots consultar el procés d'elaboració i les esmenes efectuades per la ciutadania.

Envia'ns les teves propostes

Fes-nos arribar les teves propostes. Pots fer-ho amb la presentació d'una instància electrònica a l'Ajuntament, que quedarà registrada. O bé per les altres vies de contacte que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta posa a la teva disposició. Les trobaràs totes a l'apartat "Contacta amb l'Ajuntament"

Al·legacions al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Hernan Collado, veí de Sant Julià de Vilatorta ha proposat les següents aportacions:
- Millora de la plaça Montseny. Per fer més atractiu el seu ús, i considerant la proximitat de la llar d'infants la Patuleia, seria del tot interessant instal·lar-hi uns jocs infantils (gronxadors, tobogan, sorral, etc.) per a infants de 0-3 anys. Penso que complementaria bé l'oferta existent a la plaça Francesc Macià i parc de les 7 fonts en un espai que queda més de camí cap al centre del poble i que sovint té una climatologia molt més benigna.
- Millora de l'entorn de l'escola Bellpuig, i en concret de la zona de joc que queda en el sobrant de l'illa de l'escola, adjacent al c. Pare Manuel Cazador, actualment molt desangelat.
- La il·luminació de la pista de futbol no sembla complir amb cap recomanació sobre prevenció de la contaminació lumínica. En un vespre normal és impossible veure el terra que trepitges si estàs baixant pel camí de Puigsec, per exemple, degut a la il·luminació de la zona esportiva. El patrimoni astronòmic és també un actiu del nostre poble, que per la seva ubicació podria aspirar a ser reconegut com a poble amb cel nocturn de qualitat.
- La implantació d'accés wifi en zones públiques valdria la pena pensar-lo bé. Hi ha persones que pateixen síndromes relacionats amb l'exposició a aquestes ones, i cal també considerar quina és la utilitat que es cerca per als usuaris d'aquest servei (si es tracta d'un servei d'interès públic realment).
- A llarg termini val la pena pensar en mesures per millorar la connectivitat en transport públic amb Vic, no només amb major nombre d'expedicions sinó també amb una major sincronització amb els serveis Vic-Barcelona. Vic és el principal node de transport de la comarca, i la proximitat de Sant Julià amb Vic li dóna un gran avantatge sobre poblacions com Tona o Taradell si la connexió amb bus és bona, ja que el temps de viatge fins a Barcelona en transport públic acaba essent menor malgrat estar més allunyats. Per exemple, des de Tona hi ha 15km fins a Vic per agafar el servei de Sagalés o el de Rodalies directe, i la opció del tren estació Balenyà resulta lenta i amb menys freqüència pel tipus de serveis que recull. Sant Julià ha de gaudir de l'avantatge competitiu d'estar a només 6km. (20 minuts amb bus) de l'estació de bus de Vic, des d'on en 50 minuts més es pot arribar a Barcelona-Sagrera (tot amb un cost de 4,20 euros amb bitllet integrat ATM T10). Per això l'Ajuntament hauria de negociar amb Comasolivas que, per exemple, els serveis comencin més d'hora al matí i permetin connectar amb els serveis Vic-Barcelona de Sagalés de la franja de 6 a 8 del matí, on el nombre d'expedicions (fins a un servei cada 10 minuts) reflexa una gran afluència de passatge; igualment, permetre avançar mitja hora el darrer servei Vic-Sant Julià el darrer any ha estat en detriment de la possibilitat de commutar venint de Barcelona cap al poble (la tendència hauria de ser exactament la contrària: més freqüència i més amplitud horària).
- Per acabar, i també en l'àmbit de la mobilitat, seria interessant fomentar el carpooling (cotxe compartit) o carsharing peer to peer (us per torns de vehicles privats) a través dels mitjans de l'Ajuntament. Sobre això ja no em veig tan en cor de resumir una proposta, però podem parlar d'experiències diverses quan vulgueu.