Participació ciutadana

Opina i ajuda'ns a millorar

Mitjançant una instància genèrica ens podeu fer arribar les vostres propostes i/o suggeriments en relació als temes actuals d’interès local

Volem que aquesta eina ens permeti conèixer les vostres opinions i/o inquietuds. Fes-nos arribar les teves propostes. Pots fer-ho amb la presentació d'una instància electrònica a l'Ajuntament, que quedarà registrada. O bé per les altres vies de contacte que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta posa a la teva disposició. Les trobaràs totes a l'apartat "Contacta amb l'Ajuntament"

Així mateix, també ens podeu fer arribar els vostres comentaris per Regidories o Alcaldia. 

Gràcies per les vostres aportacions, les quals ens ajudaran a millorar el municipi.

Pels temes de major interès local es facilita un accés directe per una cita amb un càrrec electe o tècnic municipal

Resultats de les aportacions del jovent al PLJ 2018-2021

El Pla és el resultat d’un treball compartit i participat que té com a objectiu avançar en la millora de les polítiques de joventut. Es tracta d’un document elaborat per l’equip de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb la col·laboració del Consell Comarcal d'Osona, i que també ha comptat amb la implicació d’altres serveis municipals i, sobretot, amb les aportacions dels joves i les joves de Sant Julià de Vilatorta que podeu consultar aquí.

Resultats enquestes ciutadanes referents a la qualitat dels serveis

En el primer any d'implantació del porta a porta s'ha volgut avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries, amb l'objectiu d'obtenir una informació que resulta molt valuosa per dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió d'aquests serveis. Podeu consultar els resultats aquí

Reglament de participació ciutadana

Normativa de participació ciutadana

L'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que: 

1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local. 

2.Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei. 

És en aquest sentit, que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pretén recollir en aquest apartat de Participació Ciutadana els articles que descriuren les eines a l'abast de la ciutadania per participar en la vida local, segons la llei citada, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. A continuació, els articles del Decret del 2003 que parlen de les eines de participació ciutadana:

Títol XIV. Capítol II. Participació ciutadana 

Article 156 Publicitat de les sessions 

156.1 Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, poden ésser secrets el debat i la votació d'aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions de les comissions de govern. 

156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació. 

156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple. 

Article 157 Dret de petició 

157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol•licitant l'adopció d'actes o acords en matèria de llur competència. 

157.2 Les peticions s'han de formalitzar sempre per escrit. 

157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s'han d'ajustar al que disposa la legislació que desplega l'article 29 de la Constitució i, si s'escau, la de procediment administratiu.

Òrgans de participació

L'Ajuntament només disposa d'un òrgan sectorial: el consell de joventut. Aquest òrgan està composat pel Consell de Joventut de Tupinots i la regidoria de joventut, salut, igualtat i consum i és un mecanisme de participació amb una finalitat vehicular d'aquelles propostes relacionades en l'àmbit de joventut que es vulgui plantejar a l'Ajuntament. El consell de joventut ha col·laborat en el plantejament de moltes activitats del municipi com en són la Fira d'Entitats o la Fira del Tupí, entre d'altres, i es concentra principalment en les activitats organitzades durant la Festa Major.

 • Per a qualsevol consulta o proposta relacionada amb l'àmbit de joventut us podeu posar en contacte amb el Consell de Joventut Tupinots a: tupinots@hotmail.com
 • Per a més informació del Consell de Joventut i les actes de les reunions podeu consultar el següent enllaç.

A part d'aquest òrgan sectorial l'Ajuntament no disposa d'altres òrgans com consells territorials, consells de ciutat o altres consells sectorials. No obstant, puntualment es convoquen reunions amb els veïns per a aquells temes d'interès local en els quals sigui necessària la participació ciutadana.

Opina

Coneix els projectes i els programes en curs de l'Ajuntament per si vols dir-hi la teva. A l'apartat "Plans, campanyes i programes" podràs consultar-los. De tots ells, el Pla que engloba totes les actuacions del mandat és el "Pla d'Actuació Municipal" (PAM), del qual pots consultar el procés d'elaboració i les esmenes efectuades per la ciutadania.

Enquestes del pla de mobilitat sostenible 2021

Aquest any 2021, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Julià s'ha proposat elaborar el pla de mobilitat del municipi. Si vols començar a  participar omple l'enquesta de mobilitat

Notícies

 • 20 d'octubre de 2021 Us animem a col·laborar amb fotosvilatorta.cat Foto d'arxiu: germanes Tort

  Com indica el seu nom, la pretensió de fotosvilatorta és ser un arxiu on guardar de manera classificada i etiquetada un fons fotogràfic de Sant Julià i la seva gent, també de temes que poden tenir interès des del punt de vista cultural, esportiu, polític, etc. 

 • 19 d'octubre de 2021 Acte de constitució del consell d'infants 2020-2021 Acte de constitució del Consell d'Infants

  L’acte es farà el dijous 28 d'octubre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Hi assistiran els nous consellers i conselleres i també s’ha convidat als ex-consellers/es que passaran el relleu als nous i faran uns breus parlaments.

 • 19 d'octubre de 2021 Vols formar part de la comissió de Reis? Cartell Comssió de reis

  Des de la comissió de Reis es busca 4 o 5 persones amb ganes de formar-hi part. Algunes de les tasques són: preparació de la cavalcada, confecció de carrosses i ornaments, preparació de vestuari i logística. Si t'interessa, vine el proper dijous 11 de novembre a les 9 del vespre al magatzem municipal. T'hi esperem!

Darrera actualització: 19.03.2021 | 14:25