El divendres 14 de setembre es tanca la convocatòria d'un procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de joventut de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Divendres, 31 d'agost de 2018 a les 12:00

Aquesta plaça tindrà una dedicació de 37,5 hores setmanals i és de caràcter indefinit com a personal laboral. La documentació per concórrer a la convocatòria es podrà presentar a les oficines de l’Ajuntament o per via telemàtica, com a màxim fins el divendres 14 de setembre.

Les tasques a realitzar al lloc de treball són:

- Desenvolupar tasques tècniques dins les àrees de cultura, esports, educació, joventut i voluntariat de l’Ajuntament.

- Dinamització de l’espai del Punt Jove durant les tardes.


La documentació mínima que cal presentar per a poder participar en el concurs/oposició d’aquesta convocatòria és:

- Fotocòpia del DNI

- Títol que acrediti el coneixement de la llengua catalana al nivell exigit en la convocatòria

- Fotocòpia de la titulació exigida (mínim títol de grau superior FP II de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat o el grau superior d’ensenyament i animació socioesportiva.)

- Currículum vitae.

- Justificants acreditatius dels mèrits al·legats sense que el tribunal qualificador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest moment.

- Resguard del pagament de la taxa.

- Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de Delinqüents Sexuals”.

 

El concurs/oposició constarà de:

- Una prova de nivell de català. Per totes les persones que no puguin acreditar que estan en possessió del nivell C.

- Prova psicotècnica.

- Prova pràctica.

- Reconeixement de mèrits d’experiència i de formació presentats.

- Entrevista personal.

 

La retribució bruta mensual és de 1.429,41 euros.

Consulteu tota la informació completa de la convocatòria a les bases que s’adjunten a aquesta mateixa notícia.

 

Darrera actualització: 05.09.2018 | 13:57