Contractes i convenis

Contractes i convenis

En el portal de transparència de l'Ajuntament podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública, tots els contractes formalitzats majors i menors i també les dades relatives a l'àmbit dels convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits entre l'Ajuntament i les persones privades i públiques, amb el detall de la persona pública o privada amb qui s'ha subscrit, l'objecte del conveni, la seva vigència i les obligacions econòmiques que se'n deriven.

A l'enllaç adjunt podeu trobar tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

A més i pert tal de facilitar la consulta directa i dinàmica de tots els convenis subscrits, podeu consultar també el Registre de Convenis de la Generalitat, on trobareu tots els convenis que subscrigui l'Ajuntament amb persones públiques i privades, d'acord amb el que estableix la disposició addicional novena de la LLei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 Arran de la promulgació del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha posat en funcionament també un Registre electrònic de convenis entre Comunitats Autònomes i Entitats locals que inclourà tots els convenis subscrits entre ambdues administracions i el detall de les seves obligacions econòmiques i forma de pagament, per tal de facilitar-ne el control per part de l'Administració General de l'Estat.

Finalment, també podeu consultar tots els contractes duts a terme per l'Ajuntament a l'enllaç del registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 27.02.2023 | 09:01
Darrera actualització: 27.02.2023 | 09:01