Préstec de biotrituradora

Préstec de biotrituradora

Què és?

En el marc de les subvencions per a projectes per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals l’Ajuntament va adquirir una biotrituradora destinada a prestar-la als veïns i veïnes del municipi.

Es tracta d’un servei gratuït destinat a les persones empadronades al municipi i amb l’objectiu de facilitar als veïns la gestió dels residus vegetals i fomentar d’aquesta manera els sistemes particulars d’autocompostatge així com la recollida selectiva al municipi.

Com demanar-ho?

En aquest sentit, s’ha habilitat un sistema de préstec de biotrituadora a través d’instància genèrica indicant el dia en que es vol reservar la màquina. El tràmit es pot efectuar telemàticament a la web municipal.

Què cal tenir en compte?

Per al préstec de la màquina, l'interessat s'identificarà amb el document d'identitat en el moment de la recollida i haurà d'acceptar les condicions de cessió temporal següents:

  • El sol·licitant haurà de ser major d’edat i estar empadronat al municipi.
  • El sol·licitant podrà disposar de la biotrituradora un període màxim de 3 dies.
  • El sol·licitant haurà de fer-se càrrec del trasllat al domicili i retorn a l'Ajuntament pels seus propis mitjans.
  • El sol·licitant es responsabilitzarà de qualsevol avaria o desperfecte produït durant la cessió o trasllat de l'aparell.
  • En cas de no retorn en termini o desperfectes, l'Ajuntament podrà exigir al sol·licitant les compensacions econòmiques que es puguin derivar.
  • El sol·licitant farà ús de la biotrituradora en les condicions de seguretat que estableix el seu manual i sota la seva responsabilitat, eximint a l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat per aquestes accions.
  • La biotrituradora només es pot fer servir per la persona sol·licitant i sotasignat del rebut de cessió. Si és utilitzada per algú altre serà sota la responsabilitat del sol·licitant.
  • La biotrituradora només es podrà fer servir per a trituració de poda de jardí.
Darrera actualització: 19.08.2021 | 13:00
Darrera actualització: 19.08.2021 | 13:00