Òrgans de govern i comissions

Organigrama de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta mandat 2023-2027

Aquí podeu veure els regidors i regidores responsables dels àmbits i de la gestió d'aquestes àrees. També podeu consultar l'estructura tècnica organitzativa de cada àrea.

Composició dels òrgans de govern mandat 2023-2027

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

El govern i administració municipal correspon a l’ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors. En aquesta legislatura hi ha comissió informativa municipal però no Junta de Govern.

L'equip de govern de la legislatura 2023-2027 és el següent:

CM (Junts)

1. Marta Cornellas Torrents
2. Josep Maria Molist Crosas
3. Gleva Juvanteny Roca
4. Sergi Saiz Argemi
5. Débora Diaz Roman

 VP

1. Montserrat Sanz Fernandez (Independent)

Òrgans necessaris: 

 • Alcaldessa 
 • Tinents d’Alcalde 
 • Comissió Informativa municipal
 • Ple 

1. L’ALCALDESSA

Biografia de l'alcaldessa

2. TINENTS D’ALCALDE 

Els tinents d’alcalde són nomenats i cessats pel alcalde, i el substituiran en cas de malaltia o absència d’aquest. Existeixen en tots els municipis i són escollits entre els membres de la Junta de Govern, o entre els regidors. 

3. COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL

La comissió informativa és un òrgan municipal col·legiat complementari creat amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.

Definició, objecte i competència
En el si de les comissió informativa es donarà compte dels decrets signats per l'alcaldessa i els seus delegats i els presidents de comissions informatives.

També s'hi donarà compte de les línies d'actuació dels diferents departaments municipals. Les comissions informatives tindran com objecte principal el que els hi dona la legislació local d’informar els dictàmens proposats pel Govern per tal de ser aprovats al Ple municipal.

Quan el Govern municipal proposi plans d'actuació, aquests seran objecte d'estudi.

Els regidors i regidores que ho desitgin faran propostes per al seu millorament en el si de les comissions informatives.

Els anomenats plans d'actuació són la formulació d'un conjunt d'actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament. 

També especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d'avaluació.

Els regidors i regidores delegats donaran compte a les comissions informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies d'actuació dels plans d'actuació del seu departament amb periodicitat trimestral.

4. EL PLE 

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és presidit per l’alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament. El Ple té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern. El consistori vilatortí està format per 11 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 és de 11 regidors i regidores.

La llista de regidors/es és la següent:

CM (Junts)

1. Marta Cornellas Torrents
2. Josep Maria Molist Crosas
3. Gleva Juvanteny Roca
4. Sergi Saiz Argemi
5. Debora Diaz Roman

 AVV - AM (ERC-AM)

1. Cristina Suñen i Vilamala
2. Lluís Solanas Roca
3. Montse Piqué Val
4. Joan Ramon Santisteve i Arranz
5. Anna Grané i Casellas

 VP

1. Montserrat Sanz Fernandez (Independent)

El Ple tindrà sessió ordinària cada mes, reunint-se el primer dilluns de cada mes, no festiu, a la sala de Plens de l’Ajuntament, a les 7 de la tarda, si s’escau en dia festiu es podrà avançar o endarrerir la data sense que sobrepassi de deu dies.
El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i com a mínim una entre les dues sessions ordinàries. 

MODIFICACIÓ PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL I DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

5 de febrer de 2024

El Ple de constitució de l’Ajuntament de data 17 de juliol de 2023 va acordar la periodicitat del Ple municipal establint el primer dilluns de cada mes no festiu com a data de celebració de les sessions ordinàries.

El Ple de l’Ajuntament del dia 28 de juliol de 2023 va acordar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa Permanent pel darrer dilluns de cada mes, a les 7 de la tarda, una setmana abans de la celebració del sessió plenària ordinària.

Atès que ja han passat sis mesos des de la constitució de l’Ajuntament i vista la dinàmica i inèrcia que ha pres la legislatura es creu convenient revisar la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries amb l’objectiu de simplificar la gestió administrativa, tenint en compte la possibilitat de convocar les sessions extraordinàries necessàries.

Vist el que disposa l’article 98 a) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el règim de sessions plenàries; i del capítol primer del títol III del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats local, referent al funcionament del Ple.

Es proposa al Ple el següent acord:

Primer.- Establir sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament cada tres mesos a les 7 de la tarda a la sala de Plens de l’Ajuntament, reunint-se el penúltim dilluns del primer mes del trimestre.

De l’aplicació d’aquest criteri resulta el següent calendari de sessions plenàries ordinàries corresponent al l’exercici 2024:

 • Dilluns, 5 de febrer.
 • Dilluns, 22 d’abril.
 • Dilluns, 15 de juliol (en aquest cas és antepenúltim atès que el dia 22 coincideix en plena Festa Major).
 • Dilluns, 21 d’octubre.

Segon.- El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Tercer.- Establir les sessions de la Comissió Informativa Permanent el dilluns anterior al de la celebració del Ple de l’Ajuntament, que es reunirà a les 7 de la tarda a la sala de Plens de l’Ajuntament.

De l’aplicació d’aquest criteri resulta el següent calendari de la Comissió informativa Permanent, corresponent a l’exercici 2024:

 • Dilluns, 29 de gener.
 • Dilluns, 15 d’abril.
 • Dilluns, 8 de juliol.
 • Dilluns, 14 de d’octubre.

Quart.- Prèviament a les sessions plenàries extraordinàries que se celebrin es convocarà la Comissió Informativa Permanent seguint els mateixos criteris que en els Plens ordinaris.

Les sessions són obertes a tots els vilatans i vilatanes que desitgin assistir-hi. Trobareu la informació detallada de cada sessió a  http://www.vilatorta.cat/informacio-oficial/ple-actes-i-ordres-del-dia/

 

Règim de retribucions de la corporació legislatura 2023-2027

S’estableix el règim de dedicació i el règim de retribucions i indemnitzacions, tenint en compte les delegacions efectuades per decrets de l’alcaldia de data 3 de juliol de 2023, amb efectes de 17 de juny de 2023 i de 25 de juliol de 2023 amb efectes immediats.

Vist el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 166 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per l’exercici de llurs càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han d’estar donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social. Per altra banda els membres de la Corporació local poden percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el Ple de la Corporació.

Retribucions dels directius i càrrecs de confiança mandat 2023-2027

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no disposa de directius ni de càrrecs de confiança. Per aquest motiu, no es poden exposar les seves funcions ni el seu currículum.

Darrera actualització: 29.02.2024 | 08:50
Darrera actualització: 29.02.2024 | 08:50