Òrgans de govern i comissions

Organigrama de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta mandat 2023-2027

Aquí podeu veure els regidors i regidores responsables dels àmbits i de la gestió d'aquestes àrees. També podeu consultar l'estructura tècnica organitzativa de cada àrea.

Composició dels òrgans de govern mandat 2023-2027

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

El govern i administració municipal correspon a l’ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors. 

Òrgans necessaris: 

  • Alcaldessa 
  • Tinents d’Alcalde 
  • Ple 

1. L’ALCALDESSA

Biografia de l'alcaldessa

2. TINENTS D’ALCALDE 

Els tinents d’alcalde són nomenats i cessats pel alcalde, i el substituiran en cas de malaltia o absència d’aquest. Existeixen en tots els municipis i són escollits entre els membres de la Junta de Govern, o entre els regidors. 

3. EL PLE 

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és presidit per l’alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament. El Ple té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern. El consistori vilatortí està format per 11 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 és de 11 regidors i regidores.

La llista de regidors/es és la següent:

CM (Junts)

1. Marta Cornellas Torrents
2. Josep Maria Molist Crosas
3. Gleva Juvanteny Roca
4. Sergi Saiz Argemi
5. Debora Diaz Roman

 AVV - AM (ERC-AM)

1. Cristina Suñen i Vilamala
2. Lluís Solanas Roca
3. Montse Piqué Val
4. Joan Ramon Santisteve i Arranz
5. Anna Grané i Casellas

 VP

1. Montserrat Sanz Fernandez (Independent)

El Ple tindrà sessió ordinària cada mes, reunint-se el primer dilluns de cada mes, no festiu, a la sala de Plens de l’Ajuntament, a les 7 de la tarda, si s’escau en dia festiu es podrà avançar o endarrerir la data sense que sobrepassi de deu dies.
El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i com a mínim una entre les dues sessions ordinàries. 

Les sessions són obertes a tots els vilatans i vilatanes que desitgin assistir-hi. Trobareu la informació detallada de cada sessió a  http://www.vilatorta.cat/informacio-oficial/ple-actes-i-ordres-del-dia/

 

Règim de retribucions de la corporació legislatura 2023-2027

S’estableix el règim de dedicació i el règim de retribucions i indemnitzacions, tenint en compte les delegacions efectuades per decrets de l’alcaldia de data 3 de juliol de 2023, amb efectes de 17 de juny de 2023 i de 25 de juliol de 2023 amb efectes immediats.

Vist el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 166 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per l’exercici de llurs càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han d’estar donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social. Per altra banda els membres de la Corporació local poden percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el Ple de la Corporació.

Retribucions dels directius i càrrecs de confiança mandat 2023-2027

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no disposa de directius ni de càrrecs de confiança. Per aquest motiu, no es poden exposar les seves funcions ni el seu currículum.

Darrera actualització: 03.08.2023 | 09:01
Darrera actualització: 03.08.2023 | 09:01