Nova elecció del/de la jutge/essa de pau titular i substitut/a de Sant Julià de Vilatorta

Dilluns, 1 de febrer de 2021 a les 11:45

Properament, el Ple de l'Ajuntament haurà d'escollir jutge/essa de pau pels propers quatre anys. Recordeu que es poden presentar a l'elecció els residents majors d'edat del municipi. Coneixes les funcions que fa un jutge de pau?

Les persones interessades a ocupar els càrrecs esmentats podran presentar la seva sol·licitud acompanyada del currículum. El termini de la presentació d'instàncies és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOPB, o sigui del 4 de febrer , i s'han de presentar a les oficines de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 10 a 15 hores i dimarts i dijous de 17 a 20 hores. Podeu descarregar-vos la instància aquí

L'elecció de les persones que ocuparan el càrrec de jutge/essa de pau titular i substitut/a serà mitjançant acord de Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta dels membres que el componen i seran nomenats/des per un període de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals.

El jutge de pau exerceix funcions jurisdiccionals en tres àmbits: el judicial , el penal i el civil.
El l’àmbit del registre civil , el jutjat de pau atén qualsevol qüestió registral que li plantegin els veïns empadronats en el respectiu municipi:
• Expedició de certificats de naixement, matrimoni o defunció, ja sigui en forma d’extracte o literals, així com l’expedició de fe de vida i estat.
• Tramitació d’expedients de matrimoni i celebració de casaments.
• Inscripció de matrimoni civil o religiós, celebrat en el municipi on hi ha el registre civil.
• Inscripció de naixement d’un fill.
• Inscripció de la defunció d’una persona del municipi.
Tenen competència en l'àmbit civil i celebren judicis verbals sobre demandes que es refereixin a reclamacions de quantitats inferiors als 90€, actes de conciliació i diligències per auxili judicial efectuades pel secretari i funcionari judicial.
El jutjat de pau presta el que s’anomena auxili judicial, que s’encarrega d’efectuar ratificacions de declaracions a perjudicats. La resta d’actuacions les efectua el personal al servei de l’administració de justícia.
En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

Els jutges de pau són compensats per la seva activitat en els termes que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Aquesta compensació, que varia segons el nombre d'habitants del municipi, és compatible amb les percepcions que ingressin provinents d'altres activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec.
Mentre dura el càrrec de jutge de pau passaran a ser membres del poder judicial i gaudiran d’immobilitat temporal.

 

Darrera actualització: 05.02.2021 | 08:50