El divendres 14 s'acaba el termini per concórrer a la convocatòria de concurs-oposició per cobrir la plaça d'arquitecte/a municipal, funcionari/ària interí/ina de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Divendres, 31 d'agost de 2018 a les 12:01

Aquesta plaça tindrà una dedicació de 12 hores setmanals i és de funcionari interí. La documentació per concórrer a la convocatòria es podrà presentar a les oficines de l’Ajuntament o per via telemàtica, com a màxim fins el divendres 14 de setembre.

Les tasques a realitzar al lloc de treball són:

1. Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant a nivell intern dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els usuaris en general quan l’Ajuntament ho requereixi.

2. Elaborar estudis, informes tècnics i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin.

3. Elaborar i valorar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris establerts, i elaborant aquells projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà, que s'hagin acordat per la Corporació.

4. Desenvolupar i gestionar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.

5. Supervisar i gestionar la disciplina urbanística al territori tant per promoció pública com privada (plans urbanístics, obres, rehabilitació, activitats que afectin el medi ambient, etc.).

6. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.

La documentació mínima que cal presentar per a poder participar en el concurs/oposició d’aquesta convocatòria és:

- Fotocòpia del DNI
- Títol que acrediti el coneixement de la llengua catalana al nivell exigit en la convocatòria (nivell C)
- Fotocòpia de la titulació exigida (llicenciatura o grau d’arquitectura).
- Currículum vitae.
- Justificants acreditatius dels mèrits al·legats sense que el tribunal qualificador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest moment.
- Resguard del pagament de la taxa.

 

El concurs/oposició constarà de:

- Una prova de nivell de català. Per totes les persones que no puguin acreditar que estan en possessió del nivell C.
- Prova psicotècnica.
- Test de coneixements tècnics relacionats.
- Exercici de cas pràctic.
- Reconeixement de mèrits d’experiència i de formació presentats.
- Entrevista personal.

La retribució bruta anual és de 21.918,93 euros.

Consulteu tota la informació completa de la convocatòria a les bases que s’adjunten a aquesta mateixa notícia.

 

Darrera actualització: 05.09.2018 | 13:48