Adjudicació del contracte d'obres de l'itinerari de vianants i ciclistes de la carretera BV-5202 entre els PK0+000 i 1+230 a l'empresa Pasquina

Dilluns, 29 de juny de 2020 a les 00:00

El passat dia 15 de juny durant la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament es va procedir a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma i urbanització de l'Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV 5202 entre els PK 0+000 i 1+230 a favor de l'empresa PASQUINA S.A.

L'import base de licitació era de 1.054.273,44 euros i les obres es van adjudicar per un import de 890.755,63 euros, iva exclòs en ambdós imports.

L'adjudicació de les obres es produeix després de que el dia 3 de març es va reunir la mesa de contractació i es va realitzar la obertura de pliques, consistent en l'obertura d'un sobre únic, on es va obtenir el llistat d'empreses licitadores així com les seves propostes econòmiques.

En total es van presentar 14 empreses a la licitació. Després de l'anàlisi tècnic de les baixes presentades es va deduir que les ofertes presentades per 4 de les empreses eren anormalment baixes i requerien de la seva justificació d'acord amb el que preveia el Plec de Clàusules Administratives Articulars i l'article 149 de la LCSP.

Un cop analitzada la documentació de les dues empreses que van presentar dita justificació  es va considerar com a admesa la presentada per l'empresa PASQUINA S.A.

A partir d'aquí i tenint en compte les empreses admeses en el present procediment i les seves corresponents proposicions econòmiques i millores ofertades, l'empresa que ha obtingut més puntuació és PASQUINA S.A.

 

Darrera actualització: 02.07.2020 | 14:46