Anunci dels resultats finals del procés selectiu de tècnic/a auxiliar de joventut de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Dilluns, 12 de juliol de 2021 a les 08:15

D’acord amb la base 10 de les bases reguladores del procés selectiu per cobrir la plaça de tècnic/a auxiliar de joventut aprovades per acord de la Junta de govern local de data 13 d’abril de 2021, es fa pública la relació de les persones aprovades per ordre de puntuació final, fent constar que s’eleva a l’alcaldia la proposta de contractació a favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació final més alta.

 Registre

Fase d’oposició

Fase de concurs

Entrevista

TOTAL

Ordre resultats finals

E2021002200

28,5

2,18

16,23

46,91

1

E2021002245

34,5

2

5,79

42,29

2

En el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de l'exposició de la llista, la persona proposada ha de presentar sense previ requeriment, en el Registre General de l'Ajuntament, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a les bases quarta i desena. Si dins del termini fixat, les persones proposades no presenten la documentació, llevat dels casos de força major, o examinada aquesta, es comprova que no compleixen algun dels requisits assenyalats a la base segona, no podran ser contractades i s'hauran d'anul·lar les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer.
En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, el/la president/a del tribunal formularà proposta a favor de la persona aspirant aprovada que hagi obtingut la puntuació més alta, qui haurà d’aportar la documentació abans esmentada. D’acord amb la base 11a de la convocatòria, les persones aspirants que tot i haver superat les fases del procés de selecció, no hagin estat proposades per ser contractades s’incorporaran a una borsa de treball amb les condicions que s’hi especifiquen.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Darrera actualització: 15.07.2021 | 09:19