Aprovats els pressupostos per al 2023

Divendres, 4 de novembre de 2022 a les 07:00

En el Ple del passat 24 d’octubre es van aprovar inicialment els pressupostos per a l’any 2023, conjuntament amb les bases d’execució i la plantilla de personal.

Pressupost amb un total de 4,075 MM€ dels que 3,298MM€ són d’ordinari. Les partides més importants que aporten ingressos, de l’ordinari, són els Impostos i les transferències corrents (estat espanyol, Generalitat de Catalunya i Diputació); en quant a les despeses les partides mes importants són el personal i els serveis municipals.

Per al 2023 s’han pressupostat 0,683MM€ en inversions, que seran finançades amb subvencions i endeutament. En el cas d'executar tot l’endeutament pressupostat el percentatge d’endeutament de l’Ajuntament es situaria en el 52,73%. Aquest percentatge d’endeutament es calcula sobre l’ordinari que aquest any és inferior en -475.000€ degut al traspàs de la gestió del servei d’aigües a Onaigua. El capítol de serveis també es veu afectat, minorat, per aquest motiu. Aquesta circumstància no afecta de manera significativa al pressupost municipal perquè la gestió municipal no era lucrativa i tal com s’ha deixat d’ingressar els rebuts de l’aigua també s’ha deixat de pagar a Sorea.

PRESSUPOST 2023 

El pressupost s’ha hagut de treballar intensament per compensar els increments de costos generalitzats en pràcticament tots els serveis.

Aquest 2023 es posarà en marxa l'edifici de l'Arca de Noè un cop remodelat, amb el nou servei de biblioteca i de consultori; els costos energètics i de carburants en pujada (que compensarem de manera significativa gràcies a la inversió que hem començat aquest 2022 en l’enllumenat públic, i a la inversió en plaques solars previstes); el servei de recollida de residus s’encareix i s’incrementarà amb la recollida del vidre; el servei de neteja de les dependències municipals es va renovar aquest 2022 i s’han actualitzat costos i serveis...

Per això s'ha optat per un pressupost que aposta per la contenció i l'estudi d'aminorament de la despesa.

Darrera actualització: 10.11.2022 | 14:17

Imatges