Bases i convocatòria del procés selectiu d'una borsa de treball de vigilant municipal

Dilluns, 19 d'abril de 2021 a les 07:55

Es convoca el procés selectiu d’una borsa de treball de vigilant municipal, funcionari/ària interí/ina de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta mitjançant concurs-oposició, per a cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin produir-se durant dos anys. El termini màxim de presentació de sol·licituds és el 6 de maig.

Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés de selecció poden optar per un dels dos sistemes:

- Presencialment: han de presentar al registre general de l'Ajuntament, plaça del Marquès de la Quadra, 1 de Sant Julià de Vilatorta (CP 08504), en horari d’oficina ( de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i dimarts i dijous de 17:00 a 20:00 h) en el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, una sol·licitud en el model oficial i normalitzat que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals i a la pàgina web www.vilatorta.cat , juntament amb la documentació que es relaciona a continuació, adreçada a l’alcalde de la corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Telemàticament: A la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta www.vilatorta.cat mitjançant el tràmit telemàtic “instància genèrica”, caldrà omplir el formulari i trametre’l a través de la seu electrònica, adjuntant la documentació corresponent, en el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

En qualsevol dels dos sistemes, a la instància s'acompanyarà:

1. La documentació acreditativa dels requisits i les condicions exigides en la base segona:

  • Fotocòpia del DNI
  • Títol que acrediti el coneixement de la llengua catalana al nivell exigit en la convocatòria
  • Fotocòpia de la titulació exigida.
  • Currículum vitae
  • Resguard del pagament de la taxa.

2. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase de concurs, sense que el tribunal qualificador pugui valorar d'altres no aportats en aquest moment.

Tota la documentació relacionada en l'apartat 1 i 2 haurà d'estar compulsada si es presenten fotocòpies.

 

Darrera actualització: 19.04.2021 | 14:16