Convocada la cinquena edició de la Beca de recerca Josep Romeu 2019-2020

Dilluns, 17 de desembre de 2018 a les 00:00

L’objecte de subvenció d’aquesta convocatòria és finançar projectes inèdits de recerca i estudi de diversos camps referits a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

El Jurat que proposa l’atorgament de la beca podrà també proposar un accèssit com a recompensa immediatament inferior al premi de la beca si considera que un treball mereix aquest reconeixement. En aquesta cinquena convocatòria de la Beca de recerca Josep  Romeu 2019-2020 es proposen cinc temes específics:

  • La música i els músics vilatortins
  • La industrialització de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.
  • La microtoponímia del terme, els noms del poble, paraules autòctones i els noms dels carrers de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.
  • Miquel Pallàs Sala, el personatge, la seva obra i la nissaga familiar.
  • El romànic i altres estils arquitectònics a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

També es podrà presentar qualsevol altre tema no específic referit a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons en els camps cultural, històric, social, geogràfic, científic, etc.

La subvenció concedida a l’empara d’aquesta convocatòria, s’haurà de destinar a finançar projectes que s’han de desenvolupar en el termini de dos anys a partir de la data de notificació de la concessió, prorrogable per 6 mesos més a criteri del Jurat.

El procediment de concessió de la subvenció objecte d’aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta Beca, les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Per més informació consulteu les bases de la beca al document adjunt.

Darrera actualització: 20.12.2018 | 11:37