Durant la vigència de la declaració d’estat d’alarma, SOREA portarà a terme estimacions de les lectures dels comptadors d’aigua potable del municipi

Divendres, 27 de març de 2020 a les 15:00

En motiu de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel SARS-CoV-2 es suspèn temporalment la prestació del servei de lectura de comptadors d’aigua potable del municipi, al no tractar-se d’un servei que tingui la consideració d’essencial als efectes del que disposa l’article 18 del RD 463/2020. En conseqüència, i durant la vigència de la declaració d’estat d’alarma, SOREA informa que portarà a terme estimacions de les lectures dels comptadors d’aigua potable del municipi, que hauran de ser regularitzades posteriorment un cop la situació ho faci possible.

La mesura s'ha adoptat en motiu de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19, catalogat com pandèmia internacional per la Organització Mundial de la Salut, el Consell de Ministres del Govern d’Espanya va aprovar el “Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19”. El citat RD 463/2020 estableix una sèrie de mesures extraordinàries de caràcter temporal que impliquen una greu afectació de la vida econòmica de tot el territori.

Darrera actualització: 02.04.2020 | 19:52