El pressupost de l'Ajuntament pel 2019

Dimarts, 9 d'abril de 2019 a les 00:00

El ple municipal de 17 de desembre de 2018 va aprovar per unanimitat el pressupost general de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per aquest any 2019 que puja a 5.595.958,42 euros, 1.629.720,47 euros més que el de l’any anterior. 

Això és causat per la gran inversió que suposen tres actuacions importants en el capítol d’inversions: la urbanització de la Rambleta, el vial per a vianants i bicicletes d’accés al barri del Puig i al polígon a la carretera BV-5202 i el carrer de la Creu del Tall, que està en fase de redacció de projecte així com el carrer de la Mercè.

Sobre l’apartat d’ingressos: Els ingressos s’incrementen de manera important gràcies al volum de subvencions aconseguit d’altres administracions. Això ha permès un augment de la despesa mantenint la política de no incrementar els impostos.

Sobre l’apartat de despeses: Destacar que d’un pressupost de despesa de 5.595.958,42 €, el capítol 3 de despeses financeres puja tan sols a 1.000 €. Això, insòlit en la majoria d’Ajuntaments, es deu al fet que la majoria del deute que té contret el consistori de Sant Julià és sense interessos, mercès a la línia de caixa de crèdit de la Diputació de Barcelona. Per això l’equip de govern no vol amortitzar el deute actual de l’Ajuntament, que puja només a un 24,67% i no genera interessos.

CAPÍTOL D’INGRESSOS

1. Impostos directes                1.215.000,00

2. Impostos indirectes                                     85.000,00

3. Taxes i altres ingressos                  1.066.432,17

4. Transferències corrent                    907.300,64

5. Ingressos patrimonials        38.275,00

6. Alienació d'inversions reals            0,00

7. Transferències capital                     1.471.575,43

9. Passius financers                 812.375,18

Total                                       5.595.958,42

CAPÍTOL DE DESPESES

1. Despeses de personal          985.171,51

2. Desp. béns corrent i serveis            1.912.319,86

3. Despeses financeres                       1.000,00

4. Transferències corrents       185.414,09

5. Fons contingèn. i impre.     0,00

6. Inversions reals                   2.414.390,90

7. Transferències de capital    0,00

9. Passius financers                97.662,06

Total                                   5.595.958,42

Inversions pel 2019

Es preveuen 15 inversions que pugen a 2.414.310,90 € (informació actualitzada després de la modificació 2/2019)

Vial vianants-bicis BV-52o2   1.316.624,71

Urbanització de la Rambleta i

tinerari Font d’en Titus                      534.706,09

Urb. del c. de la Creu del Tall 152.050,29

Reforma parc Set Fonts                      222.222,22

Reforma Arxiu municipal       31.200,89

Reforma piscines                    50.000,00

Adquisició camió servei m.    38.000,00

Redac. Pla espe. Av. residència          14.520,00

Material meteo e. Vilalleons   1.500,00

Adquisició St. Josep ca l'Anglada       2.4000,00

Mobiliari Espai Activa't                      1.300,00

Climatització Casal d'Avis      16.577,00

Material informàtic turisme     1.500,00

Adquisició contenidors                       15.000,00

Adquisició aplicació videoactes         16.709,70

Total                                   2.414.310,90

 

Darrera actualització: 24.04.2019 | 14:36