Feu les vostres aportacions al pla d'actuació municipal 2015-2019, aprovat inicialment per Ple el 28 de desembre passat

Dissabte, 18 de febrer de 2017 a les 10:00

El Ple de l’Ajuntament del 28 de desembre passat va aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal (PAM) pel període 2015-2019. Aquest document-guia fixa les prioritats que necessita el nostre municipi durant aquesta legislatura. És la primera vegada que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta elabora un document d’aquestes característiques. Recordeu que el PAM es sotmet a exposició pública i que tots els veïns hi podeu fer les aportacions que cregueu oportunes.

El document s’estructura en dos grans blocs: inversions i ordinari. Les inversions són aquelles actuacions que suposen un volum econòmic gran que per efectuar-les cal una redacció de projecte o un programa funcional. L’ordinari són actuacions de millora respecte el funcionament de cadascuna de les regidories de l’Ajuntament. També s’hi recullen les principals línies de treball de cada àrea. En l’apartat d’inversions les actuacions són ordenades per ordre de prioritat. El PAM també recull algunes actuacions futuribles que no es podran treballar durant aquesta legislatura.

El PAM es sotmet a exposició pública i es posa a consideració de tots els veïns perquè s’hi puguin fer les aportacions que es creguin oportunes. Les opinions o aportacions es poden fer arribar a l’alcaldia de l’Ajuntament sjv.alcaldia@vilatorta.cat. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació o suggeriment es considerarà aprovat definitivament. En cas que se’n presentin serà novament sotmès al Ple de la Corporació.

Darrera actualització: 09.03.2017 | 08:39