L’Ajuntament aprova importants mesures mediambientals a les ordenances fiscals per a l’any 2020

Dimarts, 7 de gener de 2020 a les 08:00

En la passada campanya electoral de les eleccions municipals, l’equip de govern es comprometé a introduir modificacions en les ordenances fiscals per avançar cap a un poble més sostenible mediambientalment. Aquest compromís es va fer ja efectiu en el Ple del passat 4 de novembre.

La mesura més destacable és una nova bonificació del 50% de l’Impost de Béns Immobles (IBI)  en els béns de naturalesa urbana o rústica que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. 

L’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats de la següent taula en funció de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

Potència elèctrica instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum

Import màxim anual de la bonificació

< 1 kW

0,00 €/any

≥ 1 kW i < 2 kW

400,00 €/any

≥ 2 kW i < 3 kW

500,00 €/any

≥ 3 kW i < 4 kW

650,00 €/any

≥ 4 kW i < 5 kW

800,00 €/any

≥ 5 kW

900,00 €/any

 
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

A més a més, podran gaudir igualment d’aquesta bonificació els immobles que tinguin instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum de menys de dos anys d’antiguitat, sempre i quan disposin de l’acreditació de la seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya.

Paral·lelament, el tipus de l’IBI s’incrementarà un 5% i passarà del 0,582 al 0,611.

Pel que fa a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) gaudiran del 95% de bonificació aquelles instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum elèctric que estiguin entre 1 i 5 kW de potència. El tipus de l’impost, però, també s’incrementa i passarà del 2,75% al 3%.

Aquests increments l’equip de govern els considera moderats, i arriben després d’haver mantingut aquests impostos congelats durant més de quatre anys. Cal tenir en compte, també, que a banda d’aquestes importants bonificacions L’Ajuntament ha anat posant en marxa nous serveis pels quals cal assegurar un finançament estable, com els vestidors de la zona esportiva, el punt de recàrrega de vehicles elèctrics, nous projectes d’acció social i que el poble gaudirà el 2020 del nous itineraris de vianants o del nou  servei d’intervenció socioeducativa, entre altres.

Darrera actualització: 08.01.2020 | 09:11