L’Ajuntament de Sant Julià aconsegueix un milió d’euros dels fons NextGenerationEU pel projecte de rehabilitació de l’edifici Arca de Noè

Dijous, 8 de desembre de 2022 a les 12:00

La sol·licitud de l’Ajuntament és la més ben puntuada de Catalunya, i la 4a d’aquesta convocatòria. També és la primera d’un municipi per sota de 5.000 habitants. L'ajuda, una de les més grans que l'Ajuntament hagi rebut mai, permetrà alliberar gran part del romanent de tresoreria, que s'havia hagut destinar al projecte per tirar-lo endavant.

Ahir el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va fer pública la resolució definitiva de la convocatòria d’Ajudes per la rehabilitació d’edificis de titularitat pública, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea amb els fons NextGenerationEU. Es tracta de la línia 1 del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP local),

La convocatòria puntuava aquells projectes de rehabilitació amb una visió i un plantejament integral, basats en el principi de qualitat arquitectònica. I que milloressin l’eficiència energètica; la sostenibilitat ambiental, amb una reducció de més del 30% del consum d’energia primària no renovable; l’accessibilitat; l’habitabilitat i la conservació dels edificis públics.

A la convocatòria han estat presentades 1.065 actuacions de municipis, diputacions, “cabildos” i consells insulars del Regne d’Espanya. D’aquestes només 402 han rebut finançament. La proposta “Rehabilitació de l’edifici Arca de Noè pels serveis de Biblioteca i Consultori” de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha sigut la 4a millor puntuada, amb 74,16 punts sobre 100 i un import concedit de 1.059.463,11 €. Per tant es troba uns 200.000 euros per sobre de la mitjana d’ajudes concedides, que és d’uns 800.000 euros per actuació.

 

Breu descripció del projecte

El projecte consisteix en la rehabilitació integral de l'edifici de propietat municipal conegut com l'Arca de Noè, un antic edifici d’apartaments exemple del fenomen de l’estiueig que s’esdevingué a Sant Julià de Vilatorta a principis del segle XX. L’Arca de Noè està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

Es tracta d'un edifici aïllat que consta de tres plantes sobre rasant, de les quals les dues plantes superiors es destinaran a la futura biblioteca municipal. A la planta baixa, actualment ja ocupada pel Consultori local, s’hi genera un espai d’accés compartit. La planta semisoterrani s’habilitarà per sala de màquines i magatzem tant pel servei de biblioteca com pel servei de consultori.

El projecte planteja obrir el forjat intermedi entre la 1a i la 2a planta per eliminar els problemes d’altura a la planta superior i dotar la biblioteca de llum i visuals creuades. Així també aconsegueix posar en valor la coberta actual. El programa respecta la crugia existent, amb una sala central que esdevé espai comodí i que, envers els altres espais, multiplica la funcionalitat de l’equipament —espais de suport, sala d’actes, espais de formació i estudi, etc.— en un programa obligadament reduït.

El projecte planteja també la reurbanització de la zona d’accés, millora l’accessibilitat i dota l’edifici de la representativitat que demanda un equipament d’aquestes característiques.

 

Un edifici projectat com de consum gairebé nul

Tot l'edifici s’ha pensat per complir la normativa near Zero Emission Building (nZEB), de consum energètic gairebé nul. Per això comptarà amb un sistema de geotèrmia i amb plaques fotovoltaiques de recobriment a l’escala exterior.

El projecte aposta per treure el màxim partit de les prestacions de l'edifici actual, amb petites intervencions per a millorar-ne aspectes estructurals, energètics, funcionals... de manera que es maximitzi el cicle de vida dels materials i els sistemes que ja el configuren i així reduir l'impacte ambiental.

En l’àmbit energètic, el projecte actua a tres nivells. En primer lloc es planteja reduir al màxim les demandes de fred i de calor de l'edifici per mitjà d'intervencions passives —aïllament de façanes i cobertes, noves fusteries amb envidraments tecnològics, maximització de la llum i la ventilació  naturals. En segon lloc, una vegada reduïdes les demandes, es dissenya un sistema d’instal·lacions altament eficient per donar-hi resposta, amb una bomba d'aerotèrmia vinculada a un sistema de geotèrmia i un sistema de difusió a baixa temperatura amb terra radiant per fer fred i calor. En tercer lloc cobreix gran part de la despesa elèctrica, ja minimitzada, amb un sistema de plaques solars integrades al nou nucli d'escala.

Hom també preveu la telegestió de l’edifici, que l’Ajuntament encomanarà a l’Agència Local de l’Energia (ALEO) del Consell Comarcal d’Osona, que en aquest tema actuà com a assessor en la fase de projecte.

 

 

El projecte, promogut per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i finançat per la Diputació de Barcelona, data de maig de 2019 i fou redactat pels arquitectes Oriol Cusidó i Irene Marzo, del Taller 9s Arquitectes SCP, després que fos la proposta més ben valorada d'un concurs obert d’idees convocat pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona.

Les obres foren adjudicades per 1.468.910,54 euros a la UTE IMAR-Manzano, i s’iniciaren el 3 de desembre de 2021. Tenen una durada prevista de 16 mesos. L’Ajuntament va encarregar a Oriol Cusidó la Direcció d’obra i a Manel Marín, que també havia col·laborat en fase de projecte, la Direcció d’execució d’obra i la Coordinació de seguretat i salut. L’empresa MI Enginyeria NZEB, SLP també actuen com a tècnics col·laboradors.

La sol·licitud presentada a la convocatòria fou elaborada directament per l’equip tècnic i polític de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

 

Darrera actualització: 14.12.2022 | 14:22