L'Ajuntament va aprovar per Ple bonificar el rebut de l'aigua a les famílies de 5 membres o més

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 07:45

L'Ajuntament bonificarà el rebut de l'aigua a les famílies que estiguin formades per 5 o més membres. Fins ara, aquesta bonificació municipal estava reservada exclusivament a les famílies nombroses. La Corporació local ha decidit augmentar el nombre de famílies que se'n puguin beneficiar, i aplicarà la bonificació municipal a les famílies de 5 o més membres, o bé que siguin de 4 però amb un membre afectat per una discapacitat major del 75 %.

La bonificació municipal consisteix en gaudir de 30 metres cúbics de més abans de saltar al següent tram de facturació.

 

Com sol·licitar la bonificació municipal?

La bonificació municipal s'aplicarà automàticament a totes les famílies que ja se'ls apliqui la bonificació del cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la qual es pot sol·licitar a partir de 4 membres. L'Agència, que aplica un recàrrec sobre el consum d'aigua a la factura del consumidor anomenat "cànon de l'aigua", aplica una bonificació a aquelles famílies que justifiquin que viuen en un mateix domicili 4 o més membres. L'Ajuntament, per fer senzilla la tramitació de la bonificació municipal, l'aplicarà automàticament en les famílies que en la sol·licitud del descompte de l'ACA hagin justificat 5 o més membres en la unitat familiar. 

 

Què és el “Cànon de l’aigua”?

El "cànon de l'aigua" és un impost sobre el consum d'aigua que es calcula per trams; disposa de tipus progressius de manera que quanta més aigua consumim més cara la paguem. L'ampliació dels trams del cànon de l'aigua permet afegir al primer tram 3 m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel 1r tram, 2 m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3r tram. Aquesta bonificació es pot aplicar en aquelles unitats de convivència que tinguin 4 membres o més i reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si en afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l’ampliació (en aquest cas no es pot fer tramitació telemàtica perquè s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud la resolució que certifica el grau de discapacitació).

Podeu tramitar aquestes bonificacions d'aigua directament a les oficines municipals. També ho podeu fer a través de l'Agència Catalana de l'Aigua. En aquest cas per Internet, aneu a la web de l'ACA. A l'Ajuntament també trobareu impresos de sol·licitud i us ajudaran a fer el tràmit, l'imprès de sol·licitud també el trobareu en el document adjunt.

Aquests són els imports de la taxa, mantenint en concepte a part : c) Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març: 0’0132 €/m3


Taxa normal                                            Taxa per famílies de 5 o més membres
Consum mínim, de 30 m3 0,7235 €/m3     0,7235 €/m3
Consum de 30 a 60 m3 0,9821 €/m3         0,7235 €/m3
Consum de 60 a 90 m3 1,5265 €/m3         0,9821 €/m3
Consum de més de 90 m3 1,5265€/m3      1,5265 €/m3

Darrera actualització: 09.03.2017 | 08:42