Llicència d'obres o comunicació prèvia?

Divendres, 18 de novembre de 2022 a les 12:00

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té aprovat un planejament urbanístic (RPUC - Registre de planejament urbanístic de Catalunya (gencat.cat)) per a tot el municipi que regula el que es pot fer i el que no. Amb la finalitat que qualsevol obra, construcció o instal·lació s'adapti a aquest planejament cal que el promotor o propietari ho posi en coneixement de l'Ajuntament. En funció dels tipus d'obra caldrà demanar llicència d'obres o només fer una comunicació abans de començar l'actuació.

També qualsevol persona física o jurídica que vulgui iniciar o desenvolupar una activitat caldrà que ho comuniqui a l'administració pública. Però aquest article no desenvoluparà el tema de les llicències d'activitats.

Existeixen diferents tipus d'obres: obres de primer establiment o creació, reforma o gran reparació, obres de reparació menors o obres de conservació i manteniment.

En funció del tipus d'obra que es vol  portar a terme caldrà considerar si es tracta d'un acte subjecte a llicència d'obres o d'una comunicació prèvia, d'acord amb els articles 187, 187bis i 187ter  del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

Caldrà tenir en compte altres aspectes com si estem en sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable o bé si es tracta d'un edifici protegit, entre d'altres. Aquest article té la voluntat de servir de guia general i qualsevol dubte es pot consultar prèviament i serà tractat pels serveis tècnics municipals.

Estan subjectes a llicènca urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 ter, els actes següents:

1. Els moviments de terres i les explanacions de terrenys.

2. Les parcel·lacions urbanístiques.

3. La construcció d'edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

4. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.

5. El canvi dels edificis a un ús residencial.

6. L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.

7. L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

8. La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d'aquestes instal·lacions siguin inferiors al metre d'alçària.

9. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

10. L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

11. La constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

12. Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.

13. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

14. La instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s'hi estableix.

15. Intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural urbanística.

16. Els usos i les obres provisionals.

17. Els actes de l'article 187 bis del TRLUC que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.

Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter, els actes següents:

1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

2. La primera utilització i ocupació dels edificis.

3. El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a l'ús residencial.

4. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

5. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

6. La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

7. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació especifica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.

Els actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia són els següents:

1. Les obres d'urbanització incloses en els plans o els projectes d'urbanització.

2. Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.

3. Els actes i les obres que s'ha de dur a terme en compliment d'una ordre d'execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l'acte que ordena l'execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.

4. En el sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:

Els moviments de terra, l’esplanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.

La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.

Per sol·licitar la llicència d'obres o la comunicació prèvia només cal entrar la sol·licitud i la documentació pel Registre d'entrada, de forma telemàtica, a la pagina web de l'ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, dins de  l'apartat "tràmits i gestions" i "obres, urbanisme i habitatge" (Obres, urbanisme i habitatge - vilatorta.cat, Inici )o bé es pot portar la documentació de forma presencial a les oficines de l'ajuntament.

Si per executar les obres ens cal una llicència d'obres, previ a l'inici d'aquestes, cal que la Junta de Govern Municipal, reunida periòdicament, aprovi dita llicència d'obres. Per tant cal esperar la notificació de l'Ajuntament per poder iniciar les obres.

Si per executar les obres ens cal una comunicació prèvia, aquestes es poden iniciar just després de que el promotor ho notifiqui a l'administració i en aquest cas el responsable del compliment de la normativa és el promotor. En les comunicacions prèvies l'Ajuntament notifica a l'interessat/ada l'acord de la Junta de Govern Local d'assabentat.

L'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, ha de vetllar pel compliment de la normativa urbanística. Es per això que cada un dels permisos de construcció o intervencions, tant la llicència d'obres o la comunicació prèvia, són revisats pels serveis tècnics municipals.

Si es dona el cas que la construcció s'inicia sense la llicència d'obres, o posteriorment a la sol·licitud de comunicació prèvia els serveis tècnics observen que no es compleix la legalitat urbanística, ens trobaríem davant d'una infracció urbanística.

Una infracció urbanística es qualsevol acció o omissió que comporti la vulneració de les determinacions contingudes en la legislació urbanística, en el planejament urbanístic o en les ordenances urbanístiques municipals.

Darrera actualització: 17.11.2022 | 10:38