Modificacions de les ordenances fiscals per al 2023

Dilluns, 31 d'octubre de 2022 a les 07:55

El Ple del passat 10 d'octubre de 2022 va aprovar inicialment les ordenances fiscals per a l'any 2023.

Es van adaptar 11 ordenances seguint les pautes proposades per els serveis jurídics de la Diputació de Barcelona , adaptacions que obeeixen bàsicament en l'adequació normativa i millores tècniques en la redacció dels articles. D'aquestes 11 ordenances, tres van tenir modificacions de contingut.

ORDENANÇA FISCAL IMPOST DE BÉNS IMMOBLES: 

  • Es modifica el tipus impositiu que passa del 0,64 al 0,68 el 2023
  • Es modifica la bonificació potestativa relativa a l'aprofitament de l'energia solar, que serà per durada de 3 anys i per import del 50% de bonificació de la quota
  • Es modifica la data d'entrada en vigor del recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, que s'ajorna un any

ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

  • S'estableix una bonificació del 100% per a vehicles considerats històrics, i del 100% per vehicles considerats clàssics. La consideració de tals vehicles històrics o clàssics es farà d'acord amb la presentació de certificats atorgats pels òrgans competents que  defineix l'ordenança
  • S'estableix una bonificació del 100% per vehicles que tinguin una antiguitat superior a 37 anys

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

  • Es suprimeix l'apartat 3 de l'article 5 referent als criteris de reducció de la taxa en base a ingressos, criteris que passaran a ser gestionats com a ajuts socials

En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament aprova la congelació de tots els impostos i les taxes, menys un: l'IBI. Un increment que l'equip de govern considera baix si es tenen en compte varis factors que haurien justificat un increment impositiu més alt. Entre altres: la pujada inflacionària de tots els béns i serveis; l'elevat cost de l'energia que afectarà el pressupost municipal per la despesa energètica dels equipaments i de la via pública; el fet que l'any 2023 es preveu la posada en marxa de nous serveis dels quals Sant Julià encara no gaudia, com la biblioteca, el nou centre d'interpretació de les caramelles, i altres; i l'increment salarial per la plantilla que també cal preveure. Per tots aquests factors hagués estat justificada una pujada més elevada, però també calia tenir en compte la repercussió que l'increment de preus tindrà per les famílies.

Darrera actualització: 17.02.2023 | 13:33