Oberta la convocatòria dels processos selectius per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteques a jornada completa i una plaça a jornada parcial

Dimarts, 6 de febrer de 2024 a les 10:55

Recordeu que es manté oberta la convocatòria dels processos selectius per cobrir dues places destinades al nou equipament de la biblioteca de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el proper 14 de febrer de 2024.

Les places són les següents:

  • Una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteques, personal laboral interí, grup C1, a jornada completa.
  • Una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteques, personal laboral interí, grup C1, a jornada parcial (50%, és a dir, 18,75 h. setmanals)

Les condicions completes dels llocs de treball així com les seves funcions i els requisits exigits les podreu trobar a les bases reguladores que s’adjunten a la present notícia.

El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el proper 14 de febrer de 2024.

Les sol·licituds es podran presentar preferiblement de manera telemàtica a través del tràmit d’instància genèrica disponible a la web de l’Ajuntament i en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjuliadevilatorta/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14782818?p_auth=dXx08Ob6

Alternativament també es podran presentar presencialment a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.

  • La documentació a presentar serà la següent:
  • Model de sol·licitud (s’adjunta a la notícia)
  • Justificant del pagament de la taxa pels drets d’examen
  • DNI
  • Titulació acadèmica exigida
  • Certificat de català C1.
  • Currículum
  • Documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs (consultar les bases on s’indica els documents a aportar per acreditar cadascun dels mèrits).

En la sol·licitud caldrà especificar a quina plaça es presenta, si a la plaça a jornada completa, la plaça a jornada parcial o a les dues. En el cas que es presenti als dos processos selectius caldrà realitzar el pagament de la taxa dels drets d’examen per a cadascuna de les convocatòries.

Finalment cal mencionar que els dos processos selectius constituiran borsa de treball per a cobrir possibles necessitats del servei com substitucions o necessitats urgents.

Darrera actualització: 08.02.2024 | 08:07