Ordenances fiscals pel 2022: augment moderat d’uns impostos més justos

Dimecres, 1 de desembre de 2021 a les 17:00

El Ple del 2 de novembre passat va aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals pel 2022. Els impostos que experimenten canvis són l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU, la coneguda com a plusvàlua) i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). L’impost de vehicles i el d’Activitats Econòmiques (IAE) es mantenen congelats un any més.

L'IBI es modifica per adaptar-lo a una fiscalitat progressiva i tenir uns impostos socialment més justos. En aquest cas afecta a la bonificació a les famílies nombroses. Fins ara se’ls aplicava el 50% de descompte, independentment dels ingressos familiars. A partir d’ara aquesta dada es tindrà en compte. Per tant, es bonificarà el rebut de l'IBI a les famílies nombroses propietàries de finques amb valor cadastral inferior a 140.000€, segons els ingressos familiars anuals: el descompte serà del 90% a les famílies nombroses amb ingressos inferiors a 35.000€; del 50% a les famílies nombroses amb ingressos entre 35.000 i 70.000€; i del 25% a les famílies nombroses amb ingressos superiors a 70.000€. En quant al tipus a aplicar, l’any 2022 serà del 0,64%, que representa un increment 5% del valor que teníem des de fa dos anys. L’ICIO també augmenta, en aquest cas fins el 3,5%.

En total s’han modificat 9 taxes, la majoria per adaptar-les al text legal, segons recomanacions de la Diputació de Barcelona i per millorar i simplificar el redactat i els conceptes afectats.

A l’hora de planificar els impostos i taxes de cada exercici, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta aplica sempre un criteri de prudència. Enguany es proposa un augment moderat d’alguns impostos —d’altres continuen congelats des de fa 5 anys. L’increment de despeses dels serveis municipals, amb l’augment de l’electricitat per exemple, l’entrada en funcionament de nous serveis públics o la millora dels existents han motivat aquest increment, que es veurà justificat amb la presentació del Pressupost pel 2022, pendent d’aprovació en el Ple programat pel dia 20 de desembre.

Darrera actualització: 02.12.2021 | 15:06