Participa al concurs fotogràfic d’estiu a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona a Instagram. Tens temps fins al 15 de setembre

Divendres, 28 d'agost de 2020 a les 08:00

Recorda que encara tens temps per participar al concurs fotogràfic d’estiu a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona a Instagram. El concurs va començar el 15 de juliol de 2020 i acaba el 15 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Anima't a participar-hi!

Tercer. Requisits de participació

Per tal de poder participar al concurs, els usuaris, obligatòriament, han de:

 1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya
 2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert perquè el jurat pugui veure les imatges
 3. Ser seguidors dels perfils @enguilleries i @xarxadeparcs
 4. Les fotografies han de ser preses dins de l’àmbit de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona i han de ser originals dels perfils. Poden ser fetes tant amb mòbil com amb càmera fotogràfica.
 5. S’estableixen dues categories:
 • Paisatge, flora i fauna i patrimoni cultural, corresponent a l’etiqueta #naturaENGS20
 • Activitats esportives respectuoses a la natura, corresponent a l’etiqueta #esportENGS20

L’usuari es pot presentar a les dues categories, però ha d’etiquetar en una categoria o una altra posant el tag que li correspongui #naturaENGS20, #esportENGS20. També és necessari etiquetar a la imatge els perfils: @enguilleries, @xarxadeparcs. En cas d’etiquetar la mateixa fotografia a les dues categories, prevaldrà la primera per al còmput del concurs.

6. No hi ha límit numèric de fotografies per penjar per usuari i es pot escollir qualsevol imatge d’una galeria.

 

Categories:

 1. Paisatge, flora, fauna i patrimoni cultural: qualsevol indret o paisatge de l’Espai Natural Guilleries-Savassona, la flora i la fauna que la integren, monuments (museus, esglésies, esglesioles, ermites, masies, etc.) i les tradicions orals, festes, artesanies i costums. 
 2. Activitats esportives respectuoses a la natura: qualsevol activitat esportiva que compleixi amb les recomanacions i consells en forma de manuals, documents i acords entre diferents entitats que s’ofereixen a la pàgina web 'Les bones pràctiques a la Xarxa de Parcs Naturals'.

A l’hora de fer les fotografies, els participants es comprometen a respectar l’Espai Natural. Han de participar de manera respectuosa i discreta i minimitzar l’impacte sobre el medi i habitants i han de contribuir a restaurar les condicions de l’entorn. En aquest sentit, apostem pel compliment dels estàndards ètics de les fotografies que participin al concurs, que han de seguir el decàleg de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza 

No s’accepten fotografies fetes amb dron.

Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer a les fotografies. Si a la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original als premiats per comprovar l’autoria.

La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms

 

Quart. Calendari del concurs

El període per participar en el concurs comença el 15 de juliol de 2020 i acaba el 15 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Només es comptabilitzaran les imatges publicades en aquestes dates.

El jurat es reunirà a principis d’octubre i farà públic el veredicte. El Consorci es posarà en contacte amb els guanyadors, que hauran d’acceptar el premi. El lliurament es farà en un acte públic en una data per determinar propera al veredicte. 

 

Cinquè. Condicions generals

El Consorci es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.

El Consorci es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, el Consorci es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones.

 

Sisè. Jurat i elements de valoració

1. Jurat

El jurat estarà format per un representant dels ajuntaments de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Tavèrnoles i Vilanova de Sau, un representant de l’empresa Luxmundi com a representant de les empreses gestores de centres d’informació a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i per un representant del Consorci i del propi Espai Natural Guilleries-Savassona.

2. Elements de valoració

Per establir els premis, el jurat tindrà en compte, entre d’altres, l’originalitat, la qualitat i l’adequació al tema escollit. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.

 

Setè. Premis, procediments d’acceptació i lliurament

1. Premis

S’estableixen 4 premis, dos per cada una de les categories:

- Premis per la categoria Paisatge, flora, fauna i patrimoni cultural:

 • Primer premi: dinar per a dues persones al restaurant Fussimanya de Tavèrnoles. 
 • Segon premi: producte local.

- Premis per la categoria Activitats esportives respectuoses a la natura:

 • Primer premi: pack d’esports d’aventura (Kaiak+Segway) amb una empresa local especialitzada en aquest sector.
 • Segon premi: producte local.

2. Procediment d’acceptació

Un cop comunicat a cada guanyador, via missatge directe per Instagram, cada premiat haurà de posar-se en contacte amb el Consorci en el termini de 72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça en.guilleries@diba.cat, en el qual confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, la fotocòpia del seu DNI, un telèfon de contacte i enviarà un arxiu amb la imatge original que ha resultat guanyadora per poder comprovar l’autoria.

En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat classificada a continuació. Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a Instagram, a altres xarxes socials de Parcs Naturals i al seu web.

3. Lliurament dels premis

Un cop anunciats els noms dels premiats a Instagram, el Consorci es posarà en contacte amb els premiats per organitzar el lliurament dels premis. En el cas que els usuaris no puguin assistir a l’acte de lliurament, hi haurà d’assistir a l’acte d’entrega una persona en representació dels guardonats.

 

Vuitè. Protecció de dades personals

Aquest concurs fotogràfic està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades per el Consorci. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Les dades personals recollides seran eliminades un cop finalitzi el concurs excepte les del guanyador i les imatges presentades que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació per a la seva conservació indefinida.

També autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra informació relacionada amb el Consorci. Les seves dades es mantindran mentre no retiri el consentiment que pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar.

La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de la Diputació.

La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@dba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via se li podrà resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor. El fet de convertir-se usuari d’aquest servei implica que l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert a les polítiques i condicions d’Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.  

 

Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.

 

Desè. Limitació de responsabilitat

El Consorci no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a les seves xarxes socials, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.

El Consorci exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

 

Onzè. Propietat intel·lectual

Els drets d’explotació de les fotografies guanyadores corresponen a l’autor i s’atorga a Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús). Els guanyadors cediran al Consorci els drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no comercials. El Consorci es reserva el dret de fer una exposició amb les fotografies guanyadores. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia.

 

Dotzè. Altres normes

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu del Consorci pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, el Consorci quedarà alliberat del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

El Consorci es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.

Darrera actualització: 01.09.2020 | 14:40