Ple extraordinari del 22 de novembre de 2017

Dijous, 23 de novembre de 2017 a les 10:55

En aquest ple celebrat el 22 de novembre de 2017 es va acordar incoar un nou expedient administratiu per a la resolució del contracte administratiu per a l’execució de les obres de construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta i es va fer el sorteig per a la designació de les persones que hauran de formar part de les meses electorals en les eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el dia 21 de desembre de 2017.

Per unanimitat dels nou regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació, s’acorda:

- Declarar la caducitat de l’expedient iniciat el 26 de juny de 2017 de resolució del contracte de l’obra “Construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”.

- Incoar un nou expedient administratiu per a la resolució del contracte administratiu per a l’execució de les obres de construcció dels vestidors de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta.

- Incorporar a aquest nou expedient els actes i tràmits el contingut dels quals es manté igual encara que s’hagi produït la caducitat del primer.

 - Notificar aquest acord al contractista Axis Patrimoni SL i a l’entitat bancària avaladora Banc de Sabadell, i concedir un tràmit d’audiència per tal que dins dels deu dies hàbils següents a la notificació d’aquest acord presenti les al•legacions que cregui convenient.

- Suspendre el termini de resolució del contracte d’acord amb el que disposa la normativa vigent.

- Prèviament a la sol•licitud de l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, la Junta de Govern Local formularà la corresponent proposta de resolució com a acte de tràmit per a la tramesa de l’expedient.

Una vegada pres l’acord, l’alcalde considera que tota la tramitació de la resolució del contracte genera greus perjudicis a l’interès general que hauran de ser valorats per a la corresponent exigència d’indemnització al contractista. El regidor Jaume Miravet demana quan l’Ajuntament podrà contractar de nou l’obra, a la qual cosa li respon l’alcalde per explicar-li que cal esperar l’informe de la Comissió jurídica assessora perquè el Ple de l’Ajuntament resolgui el contracte.

- Procedir al sorteig per a la designació de les persones que hauran de formar part de les meses electorals en les eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el dia 21 de desembre de 2017.

No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió

Darrera actualització: 07.02.2018 | 11:03