Pressupost 2021

Dilluns, 22 de març de 2021 a les 08:00

El pressupost de l’Ajuntament per aquest any 2021 puja a 4.205.117,36€, 45.881,64€ menys que el de l’any 2020. 

El 21 de desembre passat el Ple de la Corporació va aprovar aquests números elaborats a partir de dues dades bàsiques:  la liquidació disponible de l’exercici en curs i l’aprovació de les ordenances fiscals per l’exercici següent. La liquidació de l’any en curs permet veure i analitzar possibles desviaments i les ordenances fiscals quantifiquen els ingressos derivats. Per aquest 2021 les ordenances no van ser pràcticament modificades i conseqüentment no hi ha grans diferències respecte l’any anterior.

Les inversions (capítol 6) pugen a 698.312,87€. Durant el ple es va exposar que hi ha dues inversions que no figuren en el pressupost però que poden incorporar-se durant la seva execució. Són la construcció d’un sobreeixidor del clavegueram de la Font d’en Titus (projecte en fase final de redacció) i la construcció de la biblioteca municipal (a la qual es pretén destinar romanent de tresoreria).

 

INGRESSOS

   

CAPÍTOL 1

IMPOSTOS DIRECTES

1.309.280,00

CAPÍTOL 2

IMPOSTOS INDIRECTES

100.000,00

CAPÍTOL 3

TAXES, PREUS PUBLICS, I ALTRES INGRESSOS

1.071.144,32

CAPÍTOL 4

TRANFERÈNCIES CORRENTS

961.870,64

CAPÍTOL 5

INGRESSOS PATRIMOINIALS

40.025,00

CAPÍTOL 6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

CAPÍTOL 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

288.510,05

CAPÍTOL 8

ACTIUS FINANCERS

0,00

CAPÍTOL 9

PASSIUS FINANCERS

434.287,35

 

TOTAL:

4.205.117,36

     
     
     
     

DESPESES

   

CAPÍTOL 1

 

1.101.229,81

CAPÍTOL 2

 

1.918.182,94

CAPÍTOL 3

 

3.000,00

CAPÍTOL 4

 

195.956,45

CAPÍTOL 5

 

0,00

CAPÍTOL 6

 

698.312,87

CAPÍTOL 7

 

94.938,93

CAPÍTOL 8

 

0,00

CAPÍTOL 9

 

193.496,36

 

TOTAL:

4.205.117,36

 

INVERSIONS PEL 2021:  Es preveuen 7 inversions que pugen a 698.312,87 euros

 

Millora i adequació de les instal·lacions des del Parc de les Set Fonts fins al carrer de Ramon Llull, 1a fase                            242.083,70

Legalització i canvi enllumenat públic          30.000,00

Canonada d'aigua avinguda de Montserrat 14.762,94

Canonada d'aigua Puig-l'agulla                     112.136,21

Tendals llar d'infants Patuleia                                   2.000,00

Canviar gespa artificial camp de futbol       280.000,00

Programa camins                                          17.330, 02

Darrera actualització: 18.03.2021 | 19:40