Reformes i millores en voreres aquest any 2014

Dijous, 20 de febrer de 2014 a les 12:45

L’Ajuntament té previst, en el pressupost d'aquest 2014, una partida important en l’apartat de reparacions de voreres del nostre municipi. Algunes actuacions, com les de l'entorn de l'escola Bellpuig ja han començat i d'altres s'executaran durant el 2014.

 

L’Ajuntament té previst, en el pressupost d'aquest 2014, una partida important en l’apartat de reparacions de voreres del nostre municipi, moltes d’elles en zones urbanitzades de no fa pas massa temps, on a vegades per la baixa qualitat de les execucions i d’ altres per la tria d’un arbrat inadequat han portat com a conseqüència un estat deficient de les mateixes. Aquest seguit d’actuacions han començat en una zona molt transitada: concretament tot l’entorn de l’escola pública Bellpuig. En aquesta zona les voreres de panot no tenen paviment de suport, i per tant requerien d’un paviment primari. Per aquest motiu s’ha optat per fer-hi paviment de formigó i que aquest sigui l'acabat final. Amb aquesta solució s'ha obtingut, a part d’un bon acabat, un estalvi econòmic important en l’execució final. A més aquest paviment de formigó ha semblat adequat en una vorera de zona pública d’equipaments de nova execució.

Altres millores en aquesta zona:

Vorera del carrer de les Roques: a part de fer tota la vorera nova i engrandir els escocells dels arbres s’ha aprofitat per moure de lloc un fanal d’enllumenat que estava al bell mig de l’accés al pati. En aquest punt s'hi ha adequat un gual d’accés, que tampoc existia.
Vorera del carrer Pare Manel Cazador: a la zona del parc infantil s’ha optat per treure tota la vorera de panot malmesa i fer parc amb sauló fins al límit de la peça de vorada.
Altres actuacions pendents són:

Vorera del carrer Josep Vicenç Foix: es farà tota la vorera nova i s’aprofitarà per esponjar els arbres existents, definint ja un nou criteri d’arbrat per tota aquesta urbanització.
Vorera del carrer Calldetenes: s’engrandiran els escocells dels arbres i es faran els guals de vianants a l'alçada del carrer Pare Manel Cazador.

Darrera actualització: 20.02.2014 | 12:51