Resum del ple de 25 de març de 2024

Dimarts, 26 de març de 2024 a les 13:00

El passat 25 de març a les 7 de la tarda, es va celebrar un ple extraordinari on es van tractar els assumptes indicats a continuació.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2.- Revisió excepcional de preus (Rd 3/2022, 1 de març) dels dos lots de l'obra de rehabilitació de l'edifici de l'Arca de Noè per a situar-hi els serveis de biblioteca i consultori de Sant Julià de Vilatorta. L’empresa contractista de l’obra va sol·licitar l’aplicació de les mesures excepcionals de preus per l’impacte directe i rellevant en l’economia del contracte superior al 5%.

3.-  Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada de la biblioteca municipal Anton Carrera a la xarxa de biblioteques municipals. L’objectiu del conveni és fixar els termes de col·laboració i els compromisos entre els dos ens. Es faculta a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni i es designa a la regidoria de cultura com a representant de l’Ajuntament a la comissió de seguiment del conveni.

4.- Aprovació inicial del reglament regulador del servei públic de la biblioteca municipal Anton Carrera de Sant Julià de Vilatorta. Atès que és un equipament de titularitat municipal i on s’ofereix  un servei públic cal desenvolupar el corresponent reglament del servei per regular els drets i deures dels seus usuaris i usuàries i establir normes en el seu ús.

5.- Aplicació de l'increment retributiu vinculat a l'evolució del PIB nominal de l'any 2023. S’aprova amb efectes de l’1 de gener de 2023 l’increment complementari del 0.5% respecte de les retribucions , bàsiques i complementàries, del personal de l’Ajuntament de Sant Julià quedant-ne excloses les retribucions de càrrecs electes.

 6.- Acceptació de la resolució de l'IDAE de revocació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta (rd 616/2017, de 16 de juny) per a l'obra de reforma de l'enllumenat públic de Sant Julià de Vilatorta. Ja que una vegada finalitzades les actuacions de renovació de l’enllumenat, finançades en la seva totalitat amb la subvenció del Programa Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona, es renuncia a la subvenció concedida per l’IDAE ja que comportaria un sobrefinançament de les actuacions.

7.- Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 60 reguladora de les taxes per a la prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu i lúdic. Específicament de la taxa per al casal d’estiu de la llar d’infants municipal Patuleia. Queda fixada en 60€ per setmana amb una reducció del 10% per a les famílies nombroses o monoparentals que tinguin dos o més infants en l’activitat.

8.- Adhesió al pacte d'alcaldies pel clima i l'energia. En aquest punt es ratificava l’adhesió al pacte, una de les iniciatives més ambicioses de Comissió Europea en la lluita contra el l’escalfament global.

9.- Aprovació del pla d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC). Document estratègic de planificació energètica i climàtica local que conté les accions que cada ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030. Facultar a l’Alcaldessa per poder signar els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a l’efectivitat de l’acord i designar a la regidoria de medi ambient com a responsable del seguiment i monitoratge del pla d’acord.

10.- Moció de suport a la pagesia.

Es van aprovar per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia.

Podeu consultar el detall i ampliar la informació en l’acta del ple que properament trobareu en l’apartat d’actes i ordres del dia. També podeu recuperar el ple sencer en el nostre canal de youtube.

Darrera actualització: 26.03.2024 | 14:29