Resum del ple de 28-07-2023

Dilluns, 7 d'agost de 2023 a les 08:00

El passat 28 de juliol es va celebrar una sessió extraordinària en la que hi van assistir tots els regidors i regidores del consistori.

Un cop aprovada l’acta de la sessió anterior i el calendari de sessions plenàries ordinàries per aquest any 2023, també es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) amb beneficis fiscals.

Els punts més destacats van ser l’aprovació de:

  • Els representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats.
  • El règim de retribucions i indemnitzacions, tenint en compte les delegacions efectuades per decrets de l’alcaldia de data 3 de juliol de 2023, amb efectes de 17 de juny de 2023 i de 25 de juliol de 2023 amb efectes immediats.
  • La incorporació la regidora Montse Sanz de la Veu del Poble a l’equip de govern.

El detall el podeu consultar en l'acta i crònica del ple.

En els altres punts es va acordar proposar al Departament d’ Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, les dates 20 de maig (dilluns de la Segona Pasqua) i 29 de juliol (dilluns de la Festa Major), com a festes locals per a l’any 2024. Es va ratificar l’activitat de l’arquitecta municipal i de l’enginyer tècnic municipal amb el desenvolupament d’una altra activitat pública. A continuació també es va ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de maig de 2023, pel qual es va aprovar la modificació del conveni de col·laboració de finançament de les obres d’abastament d’Osona Sud, entre el Consell Comarcal d’Osona i els Ajuntaments.

Finalment es va ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de maig de 2023, per qual es va aprovar l’encàrrec del tractament de dades personals de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a la prestació dels serveis de recollida selectiva i deixalleria per part del Consell Comarcal d’Osona.

Podeu consultar el detall i ampliar la informació en l’acta del ple que podreu trobar properament en l’apartat d’actes i ordres del dia.

També podeu recuperar el ple sencer en el nostre canal de youtube. 

Darrera actualització: 10.08.2023 | 13:10