Resum del ple de 6-11-2023

Dijous, 9 de novembre de 2023 a les 13:10

El passat 6 de novembre, a les 7 de la tarda, es va celebrar una sessió ordinària en la que hi van assistir tots els regidors i regidores del consistori.

 1. Un cop aprovada l’acta de la sessió anterior es van aprovar per unanimitat les següents propostes:
 1. Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de servei de gestió de residus municipals 2024. Es va aprovar l’augment del 15% en la taxa del servei excepte en solars sense edificar. En la recollida domèstica suposa un increment d’aproximadament 22€ anuals.
 1. Increment retributiu del 0,5% als treballadors de l'ajuntament, en aplicació de l'acord del Consell de Ministres del 3 d'octubre de 2023.
 1. Modificació de l'acord de condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Sant julià de Vilatorta i Vilalleons i l’adequació singular retributiva del lloc de treball OAC. Va quedar aprovat el canvi d’horari de la brigada municipal. Passarà a ser de 7h del matí a 15h de la tarda, de dilluns a divendres. També es va aprovar l’adequació retributiva i excepcional de la plaça d’auxiliar administrativa adscrit a l’ OAC.
 1. Modificació de la sol·licitud de conveni  de servei integral d'atenció a la gent gran en l'àmbit rural. Va quedar aprovat sol·licitar la formalització del conveni entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons de 10 places de SAIAR i facultar a l’alcaldessa Marta Cornellas Torrents, per a la signatura del conveni.
 2. Reclamació de responsabilitat patrimonial. Aprovació del conveni pel qual es resol la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per una propietat del poble arrel d’uns danys soferts als baixos de la finca.
 3. Resolució contracte de concessió de serveis de bar-restaurant pavelló i bar piscines. Va quedar aprovat resoldre el contracte de la gestió del bar-restaurant del pavelló i bar de les piscines formalitzat amb la concessionària actual, indicant que el servei es presti fins a la formalització del contracte amb la nova concessionària. 
 4. Proposta d’adjudicació de la concessió de serveis del bar-restaurant del pavelló i del bar de les piscines. Es va aprovar declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de la concessió a Elisabet Fernández Vilar.
 5. Recepció de les obres de rehabilitació de l'edifici de l'Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori lots 1 – 2.  Aprovació de la recepció dels lots 1 i 2 de les obres, condicionades a la realització de la prova i posada en marxa de les instal·lacions, instal·lació de la tensió trifàsica i ampliació de potència per part de la companyia elèctrica. 
 1. Proposta d'adjudicació de contracte de serveis per a la redacció del projecte i la direcció d'obra de la residència de gent gran a Sant Julià de Vilatorta.

En aquest punt explicar que va finalitzar el termini de presentació de propostes per el projecte de la residència, amb un total de 7 licitadors. Després del procediment  d’obertura de sobres i  vistes les valoracions de propostes, el Jurat va acordar proposar al Ple l’adjudicació del contracte a l’empresa MIBA ARCHITECTS amb el lema PUNT DE TROBADA. 

En aquesta proposta tots els regidors van votar a favor, excepte la regidora Montse Sanz, que es va abstenir.

 1. Execució pressupostària 2t/2023 i 3t/2023.
 1. L’alcaldessa va informar del període mig de pagament 2t/2023 i 3t/2023.
 1. L’alcaldessa també va informar de les resolucions d’alcaldia.
 1. Abans d’obrir l’apartat de precs i preguntes, l’equip de govern va respondre les preguntes que en el darrer ple havia formulat l’oposició.

La regidora Montse Sanz va puntualitzar que respondre com a grup polític no tenia lògica ja que ara erem un equip de govern i per tant es parlava i consensuava tot com a tal. Seguidament va donar la paraula al regidor d’urbanisme Sergi Saiz per respondre a les preguntes.

Resposta del regidor d’Urbanisme Sergi Saiz:

La primera pregunta que se’ns va fer era referent a la Proposta de Mobilitat?

Des del nou equip de govern tenim molt clar que hem de seguir un model de pacificació del trànsit.

L’antic govern va desenvolupar un estudi de mobilitat per marcar les actuacions que es pretenia fer en els pròxims anys, entre d’altres hi havia:

 • La circumval·lació per l’Avinguda Sant Llorenç.
 • Convertir l’Avinguda Puig i Cunyer en un sol sentit.
 • Reduir el trànsit al centre de la població limitant la circulació del carrer Núria.
 • Redireccionar carrers de dos sentits en un únic sentit com ja s’ha fet en alguns punts de la població.

Nosaltres hem treballat sobre aquest estudi, hem parlat diverses vegades amb els agents que van desenvolupar aquest pla de mobilitat de la Diputació, també amb la plataforma de la mobilitat, amb el comerç, i sobretot amb la gent afectada, la gent del poble.

Després d’escoltar totes les parts hem arribat a la conclusió de que no podem desenvolupar una pla de mobilitat a Sant Julià sense pensar en el moment actual. Estem parlant del futur de la mobilitat sense abans haver parlat de com incentivar el comerç.  Som un poble dormitori i això ho volem canviar!.

 • NO s’ha incentivat la indústria.
 • NO s’ha invertit prou amb els itineraris adaptats per a persones amb mobilitat reduïda,
 • NI amb la mobilitat de les bicis.

Com es diu popularment, “no podem començar la casa per la teulada”… Tenim molt clar que volem pacificar la zona comercial, i si cal, fer els carrers comercials de prioritat invertida. Però no ens ho podem ni plantejar si no tenim un comerç fort i actiu.

No podem desenvolupar el PMU-3 (l’obertura de l’avinguda Sant Llorenç a l’alçada del tenis) si no tenim la certesa que els propietaris de les parcel·les afectades tenen les garanties que aquesta actuació és viable.

Aquests diners que l’ajuntament ha d’invertir per realitzar aquest pla amb tota la seva plenitud els invertirem:

 • en millorar el comerç
 • en millorar l’accessibilitat de les voreres
 • en nous passos de vianants,
 • en plataformes elevades per reduir la velocitat
 • entre d’altres...
 • I sobretot actuarem en l’avinguda Puig i Cunyer per reduir la velocitat tan a l’inici del carrer com a l’alçada del Roser.

La segona pregunta feia referència a l’actuació prevista a la cruïlla de Jaume Balmes amb Puig i Cunyer.

La cruïlla de l’Avinguda Puig i Cunyer i l’avinguda Jaume Balmes és un punt de poca visibilitat i que requereix alguna actuació.

Des de l’antic govern es va creure oportú fer un projecte de millora d’aquesta cruïlla elevant-la, prolongant el carrer de les Roques i generant un sol punt central d’entrada i sortida en comptes dels tres actuals. Aquesta actuació suposaria una despesa de 199.785,97€ (iva inclòs) a mes de la tala d’un arbre que precisament és el que dificulta la visibilitat.

Segons va comentar la Regidora Montse Piquer aquest projecte anava acompanyat per una subvenció enfocada per actuacions derivades de plans d’estudi de mobilitat urbana, de 50.000€ que atorgava la Diputació de Barcelona.

Amb aquests antecedents hem cregut oportú de prescindir momentàniament d’aquest projecte i guardar-lo per més endavant si es creu oportú executar.

Les raons són clares:

Primera - Sabent que tenim l’obligació d’obrir el carrer Ramon Llull, considerem molt més lògic invertir en aquest carrer i rodalies,  millorant el parc i pacificant el carrer Puig i Cunyer a l’alçada del Roser.

Segona - Ens suposa invertir 199.785,97€, tot i que en restem 50.000€ de la subvenció, ens quedarien 149.785,97€ per pagar i finançar (una despesa que augmentaria el deute de l’ajuntament que no creiem que sigui el més adient actualment).

Tercera - Aquesta actuació no estava prevista en els pressupostos del 2023 i per tant no disposem de cap partida ni previsió d’inversió.

I quarta - Si es considerava tan prioritari i preveient que en el projecte es preveu la tala d’un arbre, no seria molt més simple tallar aquest arbre que permet obrir el camp de visió?, aquesta actuació seria molt més econòmica i ens permetria temps per buscar una subvenció més adequada per aquesta actuació. A més creiem que tampoc era tan prioritària si des del febrer de 2022 que disposàveu del projecte no es va fer cap pas per executar-lo.

La tercera i última pregunta, feia referència en saber en quina fase estava l’actuació de  l’avinguda Montserrat?

Com ja sabeu a l’Avinguda Montserrat està previst fer una actuació des de Can Planas fins a la cruïlla del carrer Montseny i carretera de Vilalleons. Aquesta actuació consta de vàries plataformes elevades  i passos de vianants, amb una previsió d’inversió, segons l’estudi fet per diputació de 138.000€ dels quals 66.000€ a càrrec de la diputació i 72.000€ a càrrec de l’ajuntament.

El dia 27 de setembre vam tenir una reunió amb la diputació per parlar de diversos temes de mobilitat entre d’altres se’ns va confirmar que l’actuació prevista per la diputació es tiraria endavant.

I que per la part que afectava la inversió de l’ajuntament ens tornaríem a reunir per tal de marcar els objectius de desenvolupament d’aquests projectes.

Pels que no coneixen aquest estudi només comentar que la Diputació de Barcelona proposa fer més passos de vianants a l’Avinguda Montserrat incloent 4 passos elevats:

 • Un abans de la cruïlla que formen l’Avinguda Montserrat i el carrer Calldetenes (abans de la plaça de la cabina telefònica).
 • Un davant del CAP i de la nova biblioteca.
 • Un davant del bar Núria
 • i un a l’entrada del carrer Rector Roca (davant de Ca la Manyana).

En aquest actuació hi estem d’acord, per tant, com ja hem dit, aquesta actuació, es realitzarà aviat.

I ja per acabar, pel que fa a el carrer Mossèn Cinto Verdaguer des de Diputació, ens comenten que girar la direcció ens generaria un punt de poca visibilitat,  per tant recomanen la col·locació de semàfors per regularitzar el trànsit. Lògicament, considerem que no té cap sentit que portem tot el trànsit derivat de l’Avinguda Jaume Balmes i que vulgui tornar cap al centre, a la cruïlla on hi haurà la biblioteca i el CAP, generant així més increment de trànsit i més perillositat a la cruïlla, obligant-nos a posar un semàfor per minimitzar aquest perill.

Per aquesta raó desestimem aquesta opció, però per millorar aquesta situació que ens invita a sortir de la població en lloc d’entrar creiem oportú recuperar l’antiga direcció del carrer Albereda, en sentit únic del carrer Balmes cap al carrer Núria i així recuperem la circumval·lació en aquesta zona.

A més, seguint el mateix criteri es revisaran totes les direccions úniques de les zones de les piscines, de Pleuna i de la Font d’en Titus.

Esperem haver resol, amb claredat, els seus dubtes en aquestes qüestions.

I si necessiten mes aclariments o informació podem tractar-los a la pròxima comissió informativa.

Posteriorment la regidora, Anna Grané va preguntar a l’equip de govern quines accions s’estaven fent per dinamitzar el comerç. La regidora de Comerç Montse Sanz va respondre que enguany s’estava preparant una campanya de Nadal i que al proper ple ho explicaria més detalladament.

Podeu consultar el detall i ampliar la informació en l’acta del ple que podreu trobar properament en l’apartat d’actes i ordres del dia.

També podeu recuperar el ple sencer en el nostre canal de youtube.

Darrera actualització: 16.11.2023 | 14:21