Sessió plenària de 18 d'agost de 2020

Dimarts, 18 d'agost de 2020 a les 19:00

Vols veure la sessió plenària extraordinària de dimarts 18 d'agost de 2020 a les 7 de la tarda a la Sala de Plens de l'Ajuntament? Clica aquí

Per decret de l’alcaldia de data 12 d’agost de 2020, es va convocar sessió plenària extraordinària pel18 d’agost de 2020, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE CÀRREC DE REGIDOR

3.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES D'URBANITZACIO DEL CARRER DE LA CREU DEL TALL DE SANT JULIA DE VILATORTA

4.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA DEL CARRER DE LA RAMBLETA I ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5201 A LA FONT D'EN TITUS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

5.- APROVACIO DE L'ORDENANÇA FISCAL 25 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE LA LLAR INFANTS

6.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 7 DEL POUM DE SANT JULIÀ DE VILATORTA PER CORRECCIÓ DEL LÍMIT EN SNU PER ERROR DE TRANSCRIPCIÓ EN EL MOMENT DE REDACCIÓ DEL POUM DE LA FINCA SITUADA A LA CTRA DE VILALLEONS AMB FAÇANA A LA BV-5201

7.- APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUM -INCORPORACIO DE DUES EDIFICACIONS AL CATALEG DE MASIES BOSC DEL QUER

8.- APROVACIÓ DEFINITIVA PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS AFECTATS PER L'ARTICLE 2 DE LA LLEI5/2003 DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDISFORESTALS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

9.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RELATIU A LA REFORMULACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DEL PUOSC 2020-2024 ATESA LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL

10.- APROVACIO DEL CONVENI REEMPRESA ENTRE L'AJUNTAMENT DE VIC I L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

11.- MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS

12.- PRECS I PREGUNTES

Per mesures preventives davant la Covid19, es va poder seguir el Ple en directe per mitjà del canal de Youtube de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

Darrera actualització: 19.08.2020 | 14:59