Òrgans de govern i comissions

Composició dels òrgans de govern

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

El govern i administració municipal correspon a l’ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors. 

Òrgans necessaris: 

Alcalde 

Tinents d’Alcalde 

Ple 

Junta de Govern 

1. L’ALCALDE 

Biografia de l' alcalde

2. TINENTS D’ALCALDE 

Els tinents d’alcalde són nomenats i cessats pel alcalde, i el substituiran en cas de malaltia o absència d’aquest. Existeixen en tots els municipis i són escollits entre els membres de la Junta de Govern, o entre els regidors. 

3. EL PLE 

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és presidit per l’alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament. El Ple té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern. El consistori vilatortí està format per 11 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, és la següent: 11 regidors i regidores de AVV-AM i 2 de CIU. Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat mensual a la sala de plens de l’Ajuntament. 

El Ple tindrà sessió ordinària cada tres mesos, reunint-se l’últim dilluns del trimestre, no festiu, a la sala de Plens de l’Ajuntament, a 2/4 de 9 del vespre, si s’escau en dia festiu es podrà avançar o endarrerir la data sense que sobrepassi de deu dies.
El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i com a mínim una entre les dues sessions ordinàries. 

Les sessions són obertes a tots els vilatans i vilatanes que desitgin assistir-hi. Trobareu la informació detallada de cada sessió a  http://www.vilatorta.cat/informacio-oficial/ple-actes-i-ordres-del-dia/

4. JUNTA DE GOVERN

El 21 de juny de 2015 es constitueix la Junta de govern local per a l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions i per a l’exercici de les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i també les que li atribueixin les lleis.

Es delega en la Junta de Govern Local les següents atribucions de les que legalment s’atribueixen al Ple municipal:
1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.
3. La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal, per totes aquelles, la llicència de la qual, s’hagi d’atorgar prèvia la presentació del corresponent projecte tècnic. D’aquesta manera i en unitat d’acte, es podrà concedir l’esmentada llicència, la liquidació de tributs i la bonificació de la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5.
4. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, sigui superior al 10% i no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del Pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior i sigui inferior al 25% -tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
5. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i fins el 50% d’aquest import i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els
plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
6. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
7. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i també les alienacions patrimonials quan es tracti de béns immobles o de béns mobles quan estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. I quan estant previstes en el pressupost superin el percentatge indicat per a les adquisicions.
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan de govern.
Tercer.- Acordar l’eficàcia dels acords de delegació des de l’endemà de la seva adopció i sens perjudici de la seva publicació, en extracte, al Butlletí Oficial de la Província.

Junta Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i un terç com a màxim del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia, qui en dóna compte al Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l'alcalde i el ple hi deleguin.

Composició
Joan Carles Rodríguez Casadevall, presidència
Cristina Suñén Vilamala
Lluís Vilalta Vivet

Rosa Martínez Costa, secretària-interventora

L’alcalde pot requerir la presència de membres de la Corporació no pertanyents a la Junta de Govern Local, amb la finalitat d’informar sobre tot allò relatiu a l’àmbit de les seves activitats.

Lloc i data de les sessions

Els dilluns de cada dues setmanes i a 2/4 de 9 del vespre a la Sala de Plens de l'Ajuntament (Pl. del Marquès de la Quadra,11). Les sessions de la Junta que tractin temes delegats pel Ple seran públiques i es farà la corresponent convocatòria.  Aquí podeu consultar les ordres del dia i les actes.

Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta.

 

Comissió Especial de Comptes

 

Segons la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local , a la Comissió Especial de Comptes li correspon l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuenta s i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.  

Aquesta comissió es reuneix un cop l'any. Aquí podeu consultar les actes de la comissió.

Composició:

AVV-AM: Joan Carles Rodríguez i Casadevall; Francesc Hervías i Rodríguez; Trini Subirana i Arum; Cristina Suñén i Vilamala.

CIU: Jaume Miravet Peris.

 

Retribucions dels directius i càrrecs de confiança

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no disposa de directius ni de càrrecs de confiança. Per aquest motiu, no es poden exposar les seves funcions ni el seu currículum.

Organigrama de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

A l'apartat de govern obert i transparència de l'Ajuntament podeu veure els regidors i regidores responsables dels àmbits i de la gestió d'aquestes àrees. També podeu consultar l'estructura tècnica organitzativa de cada àrea.

Darrera actualització: 28.02.2017 | 06:53
Darrera actualització: 28.02.2017 | 06:53