ANUNCI CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

Dilluns, 27 de juny de 2016 a les 20:30

Per decret de l’alcaldia de data 21 de juny de 2016, s’ha convocat sessió plenària ordinària (4/2016) pel proper dilluns 27 de juny de 2016, a 2/4 de 9 del vespre, amb el següent ordre del dia:

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 3/2016

Propostes d’acord

1. Proposta festes locals per a l’any 2017
2. Pla intern d’igualtat
3. Acord transaccional recurs contenciós-administratiu 343/2015
4. Modificació pressupostària 2/2016
5. Ratificació renúncia pròrroga contracte de gestió del servei d’aigua, mitjançant arrendament de serveis.

Control i fiscalització dels òrgans de govern

1. Informe d’intervenció sobre morositat, situació de factures i període mig de pagament del 1r trimestre 2016.
2. Resolucions de l’alcaldia.
3. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost.
4. Precs i preguntes.

Es fa públic als efectes establerts a l’article 156 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 22.06.2016 | 12:02