Convocatòria del procés selectiu per proveir una plaça laboral d'oficial 1a del Servei de manteniment, mitjançant contracte laboral indefinit (convocatòria amb referència 2/2017)

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 19:48

Convocatòria oficial per concórrer al concurs-oposició d'un oficial 1a de paleteria pel Servei de manteniment. A més de les funcions establertes en la relació de llocs de treball, podrien recaure en aquesta plaça les funcions de cap del Servei de manteniment.

La plaça objecte d’aquesta convocatòria, adscrita al Servei de manteniment té les característiques següents:
- Àrea: Serveis
- Plaça: oficial 1a. Especialitat professional: paleta.
- Grup de classificació: Agrupació professional AP
- Jornada complerta especial: 40 hores setmanals
- Retribució bruta anual: 22.474,67 € (amb el complement específic de cap del Servei de manteniment, si s'escau, aproximadament 29.000 euros/bruts anuals)
- Funcions: les establertes en la relació de llocs de treball

Aquest anunci oficial es publicarà al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) el dia 26 de gener de 2017, des de l'endemà d'aquesta publicació començarà el termini per a la presentació de sol·licituds i documentació corresponent per a la present convocatòria, a les oficines de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. El temini de presentació finalitzarà el dilluns 6 de febrer a les 3 de la tarda.

 

 

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 19.01.2017 | 19:48