Convocatòria del procés selectiu per proveir dues places temporals d'operari del Servei de manteniment, mitjançant contractes laborals d'interinitat (convocatòria amb referència 1/2017)

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 19:48

Convocatòria oficial per concórrer al concurs-oposició de dos operaris pel Servei de manteniment que hauran de desenvolupar les funcions pròpies del servei (neteja, auxiliar de paletereia, jardineria,...)

Les places objecte d’aquesta convocatòria, adscrites al Servei de manteniment, tenen les característiques següents:
- Àrea: Servei de manteniment
- Plaça: operari sense especialitat professional concreta.
- Grup de classificació: Agrupació professional AP
- Jornada complerta especial: 40 hores setmanals
- Retribució bruta anual: 19.067,65 €
- Funcions: les establertes en la relació de llocs de treball

Aquest anunci oficial es publicarà al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) el dia 26 de gener de 2017, des de l'endemà d'aquesta publicació començarà el termini per a la presentació de sol·licituds i documentació corresponent per a la present convocatòria, a les oficines de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. El temini de presentació finalitzarà el dilluns 6 de febrer a les 3 de la tarda.

 

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 19.01.2017 | 19:48