Contractes i convenis

Contractes i convenis

En el portal de transparència de l'Ajuntament podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública, tots els contractes formalitzats majors i menors i també les dades relatives a l'àmbit dels convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits entre l'Ajuntament i les persones privades i públiques, amb el detall de la persona pública o privada amb qui s'ha subscrit, l'objecte del conveni, la seva vigència i les obligacions econòmiques que se'n deriven.

Fins a febrer de 2020 a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no hi ha modificacions de contractes ni de reformes d'obres en el cas que hi haguessin modicacions les podríeu trobar en  el portal de transparència, en aquest enllaç

A l'enllaç adjunt podeu trobar tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

A més i pert tal de facilitar la consulta directa i dinàmica de tots els convenis subscrits, podeu consultar també el Registre de Convenis de la Generalitat, on trobareu tots els convenis que subscrigui l'Ajuntament amb persones públiques i privades, d'acord amb el que estableix la disposició addicional novena de la LLei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 Arran de la promulgació del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha posat en funcionament també un Registre electrònic de convenis entre Comunitats Autònomes i Entitats locals que inclourà tots els convenis subscrits entre ambdues administracions i el detall de les seves obligacions econòmiques i forma de pagament, per tal de facilitar-ne el control per part de l'Administració General de l'Estat.

Finalment, també podeu consultar tots els contractes duts a terme per l'Ajuntament a l'enllaç del registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 18.08.2022 | 08:58
Darrera actualització: 18.08.2022 | 08:58