Ordenança reguladora de l'aplicació en el municipi de Sant Julià de Vilatorta de fems, purins i fangs de depuració, protecció medioambiental de les aigües contra la contaminació produïda per adobs químics i nitrats utilitzats a l'agricultura i mo

Darrera actualització: 13.05.2021 | 18:09