Padró

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la formació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d'un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.

Compromís de qualitat:

Quan hi ha una sol·licitud d'empadronament el ciutadans tenen el dret:

  • A ser atesos amb celeritat i eficiència.
  • A obtenir informació i orientació sobre els procediment que volen iniciar i la documentació requerida.
  • A conèixer, en tot moment, l’estat de la tramitació dels seus procediment.
  • A obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la juntament
  • amb els originals.
  • A ser empadronats al municipi si presenten correctament tots els documents requerits.
Darrera actualització: 10.03.2017 | 11:31