Servei d'arxiu municipal

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta és el servei de l’Ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com als externs.

El Servei d’Arxiu Municipal (SAM) de Sant Julià de Vilatorta, amb el suport de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, és el servei que s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències. El SAM també s'ocupa de la documentació de les persones físiques o jurídiques que han fet donacions o cessions dels seus fons, per tal de posar-la a l'abast de la població.

Serveis
Els serveis que ofereix són:
• Consulta de fons
• Reprografia
• Assessorament a arxius d'entitats i associacions
• Suport a la investigació
• Visites per a escoles

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00
Consultes i informació: 93 812 21 79 o sjv.ajuntament@vilatorta.cat

Funcions del Servei d’Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta
a/ Correspon al SAM l'administració del Sistema de Gestió Documental (SGD), promoure’n la implantació per part de l’Ajuntament, així com la seva actualització i millora, amb el suport dels nivells a qui l’organigrama de la corporació atribueixi facultats organitzatives i tècniques.
b/ Garantir l’accés a la informació per part dels particulars en relació als documents que estiguin sota la seva responsabilitat directe, tot respectant el dret a la intimitat i altres drets protegits per l’ordenament.
c/ La salvaguarda del patrimoni documental del municipi.
d/ L’aplicació de criteris d’avaluació i tria de la documentació.
e/ La participació en l’adequació permanent de la Corporació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
f/ L’assessorament a la Corporació en tots els aspectes relatius al tractament de la informació i els documents.
g/ El tractament arxivístic dels documents.
h/ La gestió de l’equipament i instal·lacions de l’Arxiu Municipal

Compromís de qualitat:

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a través del seu servei d’Arxiu Municipal es compromet a:

  • Salvaguardar, organitzar, gestionar i divulgar els documents generats i rebuts per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta des del més antics fins a l’actualitat. 
  • Custodiar, també, fons i col•leccions documentals de particulars, associacions i empreses vinculades al municipi.
  • A constituir-se en un element bàsic de suport a la gestió municipal, una plataforma d’informació i documentació a disposició de l’Ajuntament i de la ciutadania. 
  • Protegir i recuperar el patrimoni documental del municipi.

 

 

 

Darrera actualització: 25.01.2024 | 10:26