Sol·licitud de llicència d'obres

Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia tots els actes de transformació, utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. Les actuacions subjectes a la llicència urbanística són les següents:

 • Les obres de construcció i d’edificació de nova planta.
 • Les obres de reforma, modificació, ampliació, o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents.
 • La demolició o parcial de les construccions i les edificacions.
 • Les parcel·lacions urbanístiques.
 • La primera utilització i ocupació, i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions.
 • Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl.
 • L’autorització d’obres i usos de manera provisional, d’acord amb el que estableix la Llei.
 • La construcció o instal·lació de murs i tanques.
 • La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
 • L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 • La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en el supòsit en què ho exigeixi el planejament urbanístic.
 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
 • Les instal·lacions i actuacions que afectin el subsol.
 • Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament o les ordenances municipals.

La llicència per realitzar qualsevol d’aquestes actuacions s’ha de sol·licitar per escrit, i acompanyar la documentació que s’escaigui en cada cas (projecte, memòria, croquis, etc.). La documentació s’ha de presentar per duplicat.

 

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 10.02.2023 | 09:27