Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Sant Julià de Vilatorta és l’organisme de consulta i participació en la gestió educativa i sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal. El principal objectiu del Consell és aconseguir una coordinació progressiva i una interrelació entre els diferents centres docents del municipi.

Les seves funcions són les següents:

 1. Rebre informació sobre els llocs escolars dins el municipi per aconseguir l’accés de tots els veïns a nivells educatius i culturals que permetin la seva realització personal i social.
 2. Afavorir l’ocupació real de les places escolars de la localitat, amb la finalitat de millorar el rendiment educatiu.
 3. Discussió dels problemes que afecten la comunitat educativa durant el curs, proposant solucions adients.
 4. Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context social, econòmic i cultural dels alumnes.
 5. Consulta sobre l’emplaçament dels futurs centres docents dins del municipi i sobre les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten a la conservació, vigilància i el manteniment adequat dels centres docents.
 6. Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa en la renovació pedagògica, per aconseguir una educació democràtica, científica, crítica, lliure, plural i no discriminatòria, arrelada al medi pel que fa a la seva llengua i cultura.
 7. Propostes de convenis i acords de col.laboració amb el Departament d’Educació , institucions i organismes educatius que millorin la qualitat del servei educatiu al municipi.
 8. Actuacions i normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
 9. Les competències educatives que afecten a l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.
 10. En la mesura que sigui possible, el Consell elaborarà al final de cada curs escolar una memòria d’actuació que serà tramesa al Departament d’Educació.
 11. I en general, totes aquelles competències que la legislació vigent permeti en cada moment.

Podeu fer arribar les vostres consultes o propostes al Consell Escolar a través dels representants de cada centre escolar que el conformen, trobareu el contacte al següent enllaç.

Darrera actualització: 13.02.2019 | 13:50
Darrera actualització: 13.02.2019 | 13:50