Hisenda

Regidoria d'Hisenda

La Regidoria d'Hisenda exerceix les atribucions següents:

  • L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria d'hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població.
  • L’atenció, diàleg i relació amb amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.
  • La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial,entre les quals s'inclouen l’execució d’ingressos i despeses, l’ordenació de pagaments i els pagaments materials que se'n derivin, moviments interns de la tresoreria, l'arqueig dels fons municipals, l'aprovació del Pla de Tresoreria i el Pla de disposició de Fons, les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l'aprovació de liquidacions dels pressupostos, la rendició dels comptes anuals, l'aprovació de liquidacions, anul·lacions, devolucions i resolució de reclamacions i recursos referents als ingressos de la Hisenda municipal, arrendaments, les competències d'alienació de patrimoni mobiliari atribuïdes a l'alcalde quan el seu valor no superi els 120.000 euros, l'aprovació de factures i certificacions d'obres, serveis i subministraments.
  • L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives d'hisenda municipal, contractació, responsabilitat patrimonial i població.
  • La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.
  • La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals.

Notícies

Darrera actualització: 01.08.2023 | 14:50