Mesures vigents per la covid-19

Divendres, 22 d'octubre de 2021 a les 13:00

Atesa la millora de la situació epidemiològica i assistencial actual de Catalunya, el PROCICAT va aprovar rebaixar les mesures dirigides a reduir els contagis de covid-19. Actualment es mantenen les restriccions només per a determinades activitats considerades de més risc, així com mesures generals de prevenció.

Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya. Vigència: a partir del divendres 22 d'octubre de 2021. Durada: 15 dies.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 • En les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, es recomana un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • En les reunions que suposin una concentració de persones en espais públics, entre les 01.00 hores i les 06.00 hores no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes. Resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic.
 • Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva.
 • El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
 • La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

Mesures de protecció

 • Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que siguin vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat, s'hauran d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.
 • És obligatori l’ús de mascareta en espais tancats de concurrència pública i, en general, si no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.
 • És important garantir una ventilació correcta en els espais tancats i són preferibles els espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.
 • Tampoc es permet fumar, consumir altres productes de tabac ni consumir cigarretes electròniques en les àrees destinades al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries (a partir de 1.000 persones) a l'aire lliure.

 

Ús de la mascareta

És obligatori l’ús de mascareta en alguns espais de concurrència pública, si són tancats o no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres (d’acord amb la normativa de Salut: Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny)

 Quan

 • A partir del 26 de juny de 2021, inclòs. Sempre i en tot moment, tot i que es mantinguin les distàncies de seguretat.

Qui

 • A partir dels 6 anys inclosos.

On

 • Espais tancats d’ús públic o obert al públic.
 • Espais a l’aire lliure on no es pugui mantenir una distància mínima d’1,5 metres entre persones.
 • Actes multitudinaris a l’aire lliure de peu i també asseguts si no es pot mantenir la distància mínima d’1,5 metres entre persones.
 • Transport públic aeri, marítim, ferroviari i viari, incloent-hi taxis i vehicles similars de fins a 9 places. És una excepció de l’obligació els vaixells a les cabines o en els espais exteriors si es pot mantenir la distància d’1,5 metres amb altres persones.
 • Es recomana com a mesura de precaució utilitzar la mascareta en espais privats, tant oberts com tancats, quan hi hagi reunions o una possible confluència de persones no convivents, i en espais a l’aire lliure, especialment en aquells on per l’afluència de persones sigui difícil controlar que es manté en tot moment la distància física interpersonal.
 • La venda de mascaretes quirúrgiques no empaquetades individualment només es podrà fer a les farmàcies.

Excepcions

 • Malaltia o dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta.
 • Situació de manca d'autonomia per treure's la mascareta.
 • Alteracions de conducta que facin inviable l’ús.
 • Exercici físic esportiu a l’aire lliure o altres activitats que facin incompatible l’ús.
 • Espais tancats d’ús públic on resideixin col·lectius (com residències de gent gran o de treballadors), si tenen cobertura de vacunació per la COVID-19 superior al 80% amb pauta completa i estigui acreditats per l’autoritat sanitària. Aquesta excepció no s’aplica als visitants externs ni als treballadors dels centres residencials de gent gran o persones amb discapacitat.
 • Als centres penitenciaris s’aplicaran les mesures de l’autoritat competent en cada cas.

Horaris de tancament

 • S’eliminen les restriccions i les limitacions horàries. L’horari és l’ordinari en funció de la naturalesa i la normativa que regula cada activitat.

Activitat comercial

 • Aforament del 100%.
 • En els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials s'han d'establir mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1 de la Resolució vigent.
 • Es recomana que aquests centres compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades (annex 2 de la Resolució vigent).
 • Les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal (perruqueries, centres d’estètica i similars) han de concertar-los sempre amb cita prèvia de forma individual, i les persones encarregades de prestar-los han de disposar dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

Activitats d'hostaleria i restauració

 • Aforament del 100%.
 • S’ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els espais interiors es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades (annex 2).
 • L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent.
 • No es pot dur a terme cap activitat de ball.
 • Horari segons normativa sectorial.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

Concerts, cinemes, teatres, auditoris, sales de concents, circs i similars

 • Aforament del 100%.
 • S’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades (annex 2) i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions (annex 1).

Festivals de música i activitats musicals que es facin a peu dret i a l’interior amb les mateixes condicions de l’oci nocturn: es requereix el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent, ús de mascareta a la pista de ball i 80% d’aforament a l’interior.

Activitats culturals, arxius, biblioteques, museus, sales d’exposició i galeries d’art: aforament del 100%.

Cultura popular i tradicional

 • Tant a l’aire lliure com en espais tancats s’han d’establir mesures organitzatives de control d’aglomeracions, i si tenen lloc en espais tancats es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades (annex 2).
 • Les festes majors, revetlles i altres festes populars que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones cal que s'ajustin als àmbits considerats en la resolució vigent.

Activitats lúdiques i recreatives

 • Obertura de parcs d’atraccions i fires d’atraccions amb un aforament del 100%.
 • Es permet l'obertura d’activitats lúdiques que es desenvolupen en espais tancats (chiquiparks, etc.) amb un aforament del 100% amb unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades (annex 2).

Salons de jocs, casinos i sales de bingo

 • Aforament del 100%.
 • S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades (annex 2).

Activitats recreatives musicals (oci nocturn)

 • L’horari d’obertura és el general que determina la seva normativa per a cada tipologia.
 • S'ha de presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent.
 • Aforament limitat al 80% en espais interiors.
 • Cal garantir la ventilació segons la normativa.
 • Es permet el ball amb mascareta sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.
 • És obligatori portar la mascareta (només es pot enretirar en el moment precís de menjar o beure).
 • Es permet el consum a peu dret, excepte a la pista de ball, on no es permet el consum.
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per evitar les aglomeracions.
 • Es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració, amb subjecció a les condicions previstes per a l’àmbit de la restauració.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, el compliment de les mesures de control d'aglomeracions (d’acord amb els annexos de la resolució).
 • La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures relatives a la distància interpersonal establertes en el corresponent pla sectorial.

Assemblees d’entitats

 • Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i d’entitats de base associativa de manera presencial.
 • Aforament del 100%.
 • S’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Activitat física i esportiva

Instal·lacions i equipaments esportius

 • S’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • En els vestidors s’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent. Es recomana complir les condicions de ventilació reforçada (annex 2).
 • Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que es facin amb mascareta (excepte a les piscines).

Competicions esportives

 • En instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, amb un aforament del 100%.
 • En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb un aforament del 100% i amb les següents condicions:
  • ­ Garantir una ventilació mínima segons la normativa vigent, si bé es recomana complir la ventilació reforçada (annex 2).
  • Garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions (annex 1).
  • Ús de mascareta.
 • En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones:
  • a l’aire lliure, aforament del 100% i fins a un màxim de 10.000 persones per sector.
  • en espais tancats, aforament del 100% i fins a un màxim de 5.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors.
  • A cada sector s’ha de garantir el control de fluxos d’accés i sortida i als banys. L’accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seient preassignat.
  • Es permet la restauració, en espais coincidents amb els sectors, i el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració.
  • Ús de mascareta en tot moment dins la instal·lació.

Àmbit educatiu

 • A les etapes del primer i el segon cicle d'educació infantil, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim especial reglats han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2021-2022.
 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries, es permeten les activitats teòriques presencials en universitats fins al 100% de l’aforament autoritzat.
 • Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial.

Informació relacionada

Activitats laborals i professionals

 • Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.
 • Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, s’han de proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Cal evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
 • L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora és al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat, l'ús de la mascareta no és obligatori, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

Fires comercials, convencions, congressos

 • Aforament del 100%.
 • S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 de la resolució vigent i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1 de la resolució vigent.

Transport públic

 • Oferta al 100%. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6.00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.
 • S'ha de portar la mascareta en tot moment.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Normativa

RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Darrera actualització: 28.10.2021 | 14:15