M.P.Núm.7 del POUM relativa a la correcció del límit en SNU

M.P.Núm.7 del POUM relativa a la correcció del límit en SNU

En sessió del Ple de 18 d'agost de 2020 es va aprovar inicialment la modificació puntual del puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal relativa a la correcció del límit en SNU per error en el moment de la redacció del POUM de la finca situada a la carretera de Vilalleons amb façana a la BV-5202, condicionada a l'informe sobre la inexistència d’efectes significatius sobre el medi ambient, emès per resolució de la Directora del Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat en data 7 d’octubre de 2020.

L'anunci es va sotmetre a informació pública en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB en data 10 d'octubre de 2020.

S'adjunta el document de la modificació.

Darrera actualització: 20.10.2020 | 19:12
Darrera actualització: 20.10.2020 | 19:12