Projecte de reforma del carrer de la Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus

El projecte i el seu context

La Rambleta es troba ubicada a l'entrada del poble i és la continuació natural de l'avinguda Jaume Balmes entre l'avinguda Puig i Cunyer o la carretera de Vic. Actualment és un vial amb una amplada total de 7,62 metres i doble sentit de circulació. El paviment està composat de plaques de ciment amb un estat irregular i disposa d'unes voreres impracticables per la reduïda dimensió i per l’arbrat existent que l’ocupa i que està a tocar de les tanques de les finques veïnes a causa d'un creixement desordenat. No disposa de serveis bàsics de clavegueram, gas ciutat, aigua ni telecomunicacions, i el subministre d'electricitat és aeri com en altres punts del poble. A més, s'ha consolidat com una via molt freqüentada d'accés i sortida del poble, cosa que per les característiques que hem descrit suposa una incomoditat i un perill evidents.

Paral·lelament, a la part baixa del carrer, en la seva confluència amb la carretera de Vic, existeix un problema de seguretat en l'accés a peu des dels barris de la font d'en Titus i la font d'en Pep que s'arrossega des de fa temps per l'absència de pas de vianants i també per la discontinuïtat de la vorera del marge esquerre en direcció al centre del poble a l'alçada de can Condes. En aquest punt, l'Ajuntament té prevista l'ordenació i de pacificació de l'encreuament de can Plana, la construcció d'un itinerari de vianants i bicicletes que donarà accés a la carretera de Vic des de la Font d'en Titus pel costat de l'estació meteorològica, la continuació del tram de vorera esmentat i la construcció d'un pas de vianants elevat davant de can Plana.

L'Ajuntament va optar per unir aquest projecte amb la remodelació de la Rambleta, per tal de facilitar i economitzar la tramitació. Amb la reforma de la Rambleta, aquesta passarà a ser un vial plataforma única, amb circulació indistinta de vianants i de vehicles, velocitat màxima de 30 km/h i prioritat per a vianants i bicicletes. Es preveu un únic sentit de circulació des de l’Avinguda Puig i Cunyer fins a la Carretera de Vic BV-5201 tant per adequar-la a la seva amplada com per evitar l'encreuament amb l'avinguda Puig i Cunyer en sentit cap al centre del poble, que resulta perillós i on ja s'han produït diverses topades de vehicles. La reforma, per tant, pretén reconduïr el trànsit d’entrada i de sortida del municipi de la zona nord del poble cap al carrer de Calldetenes, el qual té l'amplada i les característiques suficients per assumir-lo amb seguretat i comoditat.

 

El debat sobre la conservació dels arbres

Durant el procés de redacció del projecte va sorgir la disjuntiva sobre la possibilitat i conveniència de conservar l'arbrat, o bé de substituïr-lo. L'arbrat existent són plataners d'una edat aproximada de 70 anys i amb una alçada mitjana de 15 metres.

D'una banda, per causa del creixement desordenat del carrer, els límits de les finques estan a tocar de l'arbrat i això provoqui molèsties als veïns, afectacions puntuals a les tanques per causa de les arrels i també desperfectes en el propi arbrat a causa la poda agresiva que han sofert any rere any. D'altra banda, és ben cert que l'edat i les característiques dóna a aquest arbrat un valor patrimonial indiscutible, en una ubicació i un entorn pràcticament únic al poble.

En aquest context, un cop l'Ajuntament va fer públic el projecte de la Rambleta, va generar-se un entre partidaris de mantenir l'arbrat i partidaris de substituir-lo. El projecte inicialment redactat per l'Ajuntament la tardor de 2017 conservava l'arbrat pel seu lògic valor, però les posteriors valoracions amb el veïnat van fer veure la problemàtica que implica la seva ubicació i l'Ajuntament va optar per reconsiderar la decisió. La primavera de 2018, una carta a la revista el poble (ENLLAÇ) va obrir el debat en defensa dels plataners.

A continuació, el debat ha continuat entre els veïns partidaris de la substitució, mitjançant el seu article d'opinió al 9Nou de l'agost de 2018 (ENLLAÇ), i els partidaris de la conservació, constituïts en Plataforma, que van presentar el seu manifest a l'Ajuntament (ENLLAÇ). En els diferents escrits es constata la polèmica sorgida fruit de la proposta de retirada dels plataners de l'avinguda.

Al llarg dels mesos que ha durat aquest debat, l'Ajuntament ha escoltat totes les parts (veïnat afectats, grup de defensa de l'arbrat, altres veïns que opinaven, etc.), i s'ha reunit amb elles tant de forma pública i programada com espontàniament.

 

La decisió definitiva i el futur de l'arbrat de Sant Julià de Vilatorta

En aquest context, l'Ajuntament va decidir encarregar un estudi d'arbrat al senyor Josep Selga, biòleg i un dels especialistes en arbrat urbà amb més renom de Catalunya (http://www.josepselga.com/), per tal que analitzés el debat sorgit i proposés la millor solució en termes urbanístics i de medi ambient. Els resultats d'aquest estudi (ENLLAÇ) certifiquen el valor patrimonial de l'arbrat però també les dificultats que causa la seva ubicació i aliniació i, a més, determinen que la remodelació del carrer d'acord amb el projecte previst suposaria danys a aquest arbrat que podrien causar-ne la mort a mig termini. Només l'excavació manual de les arrels en permetria assegurar la pervivència de l'arbrat, però el cost d'aquest tipus d'intervenció no estaria justificat en relació al valor de l'arbrat en aquest cas, segons l'opinió professional de l'autor expressada públicament en la reunió informativa que va tenir lloc el dia 12 d'abril a l'Aula de Cultura.

Vist aquest estudi, l'Ajuntament ha optat per substituïr l'arbrat. El projecte actual, en conseqüència, incorpora un nou arbrat al primer tram de vial en direcció Vic, ubicat en grans escossells, separats lleugerament de les tanques existents per donar-li un major. L'espècie escollida per a la substitució aquest tram és l'auró blanc (acer campestre). Es tracta d'un arbre caducifoli que pot assolir una alçada de 8-10 metres i creix entre 60 i 90 cm l'any.

Els dos roures existents en la connexió de la Rambleta amb la carretera de Vic romandran on són i el vial es desplaçarà cap a un lateral deixant un itinerari practicable i un gran escocell al lateral sud del vial. En aquest punt, s’aprofitarà l’espai que quedarà lliure entre els dos grans roures existents que es mantindran per fer una zona de descans. Això s’aconseguirà formant un esglaonat que salvarà el desnivell actual fins a la carretera, i es crearà una gran jardinera per al primer roure, amb murs de formigó revestits amb acer corten, que donaran la benvinguda al poble des del a carretera.

Cal dir que la conservació d'aquests roures, tot i estar prevista en tots els estudis inicials, no quedava garantida amb el tipus d'actuació projectada, i és gràcies a l'estudi sobre l'arbrat que s'han incorporat les mesures correctores que ho faran possible. El debat sobre la Rambleta ha servit també per posar de manifest l'interès pel patrimoni natural i paisatgístic que hi ha al poble, i confirmar la necessitat d'establir criteris sobre la gestió de l'arbrat i la seva projecció a futur. En aquest sentit, l'equip de govern actual ha proposat la redacció d'un pla d'arbrat dins el pla d'actuació municipal per a la propera legislatura.

Pel que fa a la Rambleta, l'equip de govern creiem que, malgrat la reforma comportarà el canvi radical de l'aspecte que ha tingut durant molts anys, implicarà també la potenciació del seu aspecte natural i l'ús com a lloc de passejada. Sobre la possibilitat de desestimar la remodelació, opinem que no podem triar atesa la manca de serveis actual.

El projecte objecte de debat és molt ampli, tal com hem explicat, perquè resolt molts temes i no només es limita a tractar l'arbrat de la Rambleta, i cal dir també que l'Ajuntament va fer pública la intenció de tirar endavant el projecte l'any 2015 entre les accions del Pla d'Actuació Municipal exposat públicament i aprovat pel Ple Municipal, i que no ha estat fins a principis de 2018 que ha sorgit el debat. Amb això, volem fer notar l'endarreriment acumulat en l'execució del projecte.

 

Quan es farà la reforma?

El projecte actual ha de ser objecte d'aprovació inicial en els propers mesos. Un cop aprovats inicialment, l'Ajuntament els farà públics i obrirà un termini mínim d'al·legacions de 20 dies laborables, dins el qual totes les persones que ho desitgin hi podran fer les al·legacions que considerin convenients. Només en aquest moment serà possible consultar el projecte executiu complert.

L’Ajuntament aprova inicialment el projecte de la Rambleta i decideix conservar l’arbrat

En el  Ple del dilluns passat 20 de gener es va aprovar inicialment el projecte de reforma de la Rambleta que preveu conservar-ne l’arbrat. El projecte és consultable a l’Ajuntament per tots els veïns ja que s’inicia així el període d’exposició pública, i s’hi poden fer al·legacions. L’Ajuntament convocarà diverses reunions per explicar el projecte tal i com s’ha aprovat.

El nou projecte respecte l’arbrat i eixampla els escocells en previsió de si cal replantar de nou  arbrat es pugui fer sense modificar la configuració del carrer. Amb aquests nous escocells també s’augmenta la superfície de carrer que  permet oxigenar les arrels superficials per tal de que no hi hagi tantes incidències cap a l’interior de  les finques privades. El projecte presentat és el resultat d’un llarg treball després que les propostes de modificació quedessin avalades pel suport tècnic rebut.

Arran de la important mobilització ciutadana que demanava la conservació dels plataners de La Rambleta i dels estudis tècnics realitzats per l’expert biòleg Josep Selga , el passat 30 de setembre l’Ajuntament va realitzar uns sondatges in situ per poder veure si realment era possible fer el projecte de reforma del carrer i deixar el mateix arbrat.

La conclusió és que les arrels dels arbres no es concentren al centre del carrer, sinó que sobretot es troben a la vorada de la vorera actual, i també en gran part desvien cap a les finques veïnes. Per tant, si es modifica el projecte per respectar les arrels de l’arbrat seria possible la seva conservació. Això significa una modificació substancial del projecte d’obra, ja que tot i que des del 2014 fins l’actualitat l’Ajuntament ha impulsat diferents estudis tècnics fins arribar al projecte de La Rambleta que proposava substituir l’arbrat, mai no s’havia tingut tanta informació i tantes consideracions tècniques per poder arribar a conclusions i prendre una decisió amb criteri.

En tot cas, el projecte actual és fruit d’un llarg debat ciutadà on finalment l’Ajuntament ha pres la decisió de la conservació de l’arbrat. Finalment s’ha descartat la plantació d’aurons blancs, una opció que també havia contemplat l’Ajuntament.

Més enllà de la polèmica sobre la conservació de l’arbrat, el nou projecte suposa una millora molt important per la zona. D’entrada suposarà una reurbanització de La Rambleta amb tots els serveis, alguns fins ara inexistents. El carrer canvia a prioritat invertida i d’una sola direcció (sentit Vic). El projecte inclou la construcció d’un itinerari per a vianants del passeig de la Generalitat a la carretera BV-5201, i la continuació de les voreres del lateral de la mateixa carretera.

Un cop respostes, si escau, aquestes al·legacions, l'Ajuntament aprovarà el projecte i iniciarà la licitació pública de l'obra que adjudicarà d'acord amb el que estableix la Llei de contractes del sector públic. Un cop adjudicada l'obra, l'empresa contractista la durà a terme.

Què n'opines?

Es poden presentar les opinions així com fer les consultes que es considerin oportunes mitjançant instància genèrica.

Darrera actualització: 01.10.2020 | 10:45
Darrera actualització: 01.10.2020 | 10:45