Projecte itinerari ciclista i adequació Av. Balmes a zona 30

S'aprova inicialment el projecte de l'itinerari ciclista i adequació de l'Avinguda Balmes a zona 30

La Junta de Govern Local, reunida en sessió de data 31 d’agost de 2020, va aprovar inicialment el projecte d’obra “Itinerari ciclista. Adequació de l’avinguda de Jaume Balmes a zona 30”, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 79.965,83 € més IVA. El projecte es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, per tal que es puguin presentar al·legacions. En el supòsit que no se’n presentin  s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cal altre acord

Darrera actualització: 25.09.2020 | 09:11
Darrera actualització: 25.09.2020 | 09:11